Ubezpieczenia rolne pozwalają na oferowanie polskiemu rolnikowi pewnej ochrony ubezpieczeniowej

Skierowane są one do rolników indywidualnych oraz firm prowadzących działalność rolniczą. Ubezpieczenia rolne to jednolity produkt ubezpieczenia gwarantującego kompleksową ochronę gospodarstw rolnych i firm.

W ofercie Banku znajdują się ubezpieczenia następujących firm ubezpieczeniowych:

 • Towarzystwa Ubezpieczeń  "TUW"
 • Proama
 • InterRisk TU S.A.
 • Benefia Ubezpieczenia
 • Uniqa TU S.A.
 • Uniqa na Życie S.A.
 • Generali TU S.A.
 • Generali Życie TU S.A.
 • Saltus Ubezpieczenia

 

W naszej ofercie znajdują się:

A. Ubezpieczenia obowiązkowe

1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego

 

2. Ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych

 

3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych

 

4. Ubezpieczenia upraw, w tym z dopłatami z budżetu państwa

 

B. Ubezpieczenia dobrowolne

 

1. Kompleksowe ubezpieczenia mienia w gospodarstwie rolnym

 

2. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i wandalizmu

 

3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

 

4. Agrocasco

 

5. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

 

6. Ubezpieczenie zwierząt

 

7. Ubezpieczenie na życie

 

8.Ubezpieczenia pod kredyt/pożyczkę

 

Szczegółowe informacje uzyskacie Państwo w naszych placówkach. Zapraszamy wszystkich  zainteresowanych:

 1. Bank Spółdzielczy w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Jagiellońska 14, tel. 86 275 24 05, 86 275 20 22, 86 275 20 31, fax. 86 275 06 72
 2. Bank Spółdzielczy w Wysokiem Mazowieckiem Oddział w Białymstoku, ul. Wiejska 71/3, tel. 85 746 20 10, fax. 85 746 20 14 
 3. Punkt Kasowy "Białostocka", ul. Białostocka 4, tel. 86 275 33 00
 4. Punkt Kasowy w Kuleszach Kościelnych, ul. Główna 6, tel. 86 274 40 22

 

 

A. Ubezpieczenia obowiązkowe

1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego

Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną rolnika, osoby pozostającej z nim wewspólnym gospodarstwie domowym lub osoby pracującej w gospodarstwie rolnym rolnika, za szkody wyrządzone w związku z posiadaniem przez rolnika gospodarstwa rolnego.

Dla kogo oferta:

 • rolnik będący osobą fizyczną, w posiadaniu lub współposiadaniu której znajduje się gospodarstwo rolne.

  Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych

Do góry

2. Ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych

Co ubezpieczamy:

 • dom i inne budynki rolnicze wchodzące w skład gospodarstwa rolnego.

Dla kogo oferta:

 • rolnik będący osobą fizyczną, w posiadaniu lub współposiadaniu której znajduje sięgospodarstwo rolne.

  Według jakiej wartości:

 • odtworzeniowej, rzeczywistej.

  Zakres ochrony:

 • ogień
 • huragan
 • powódź
 • podtopienie
 • deszcz nawalny
 • grad
 • opady śniegu
 • piorun
 • eksplozja
 • obsunięcie się ziemi
 • tąpnięcie
 • lawina
 • upadek statku powietrznego

                                                                                                 Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych

Do góry 

3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych

  Zakres terytorialny:

 • Polska
 • Kraje Unii Europejskiej
 • Chorwacja, Islandia, Lichtenstein, Norwegia i Szwajcaria

  Przedmiot  ubezpieczenia:

odpowiedzialność cywilna posiadacza/kierującego pojazdem mechanicznym

  Obowiązkowi ubezpieczenia podlegają posiadacze pojazdów mechanicznych, do których należą m. in.:

 • samochody osobowe i ciężarowe
 • motocykle, motorowery
 • pojazdy wolnobieżne
 • przyczepy

  Dla kogo oferta :

 • dla właścicieli i użytkowników i pojazdów mechanicznych

  Ochroną objęte są szkody powstałe:

  • podczas ruchu pojazdu
  • przy wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdu
  • bezpośrednio przy załadowaniu i rozładowaniu pojazdu
  • podczas zatrzymania, postoju lub garażowania

 

Do góry

4. Ubezpieczenia upraw, w tym z dopłatami z budżetu państwa

 Dotowane ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

Podstawą prawną ubezpieczenia z dopłatami budżetu państwa jest Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz.U. 2005, Nr 150, poz. 1249 z późn. zmianami)

Ubezpieczeniem mogą być objęte uprawy zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, ziemniaków lub buraków cukrowych oraz zwierząt.

Ubezpieczenie upraw rolnych - ubezpieczenie obejmuje ubytki ilościowe w plonie głównym roślin uprawnych, bezpośrednio powstałe w wyniku ryzyka: gradu, huraganu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych, ujemnych skutków przezimowania.

Ubezpieczenie zwierząt gospodarskich - zwierzęta określone w umowie są ubezpieczone od szkód powstałych wskutek: huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, pioruna, obsunięcia się ziemi, lawiny, uboju z konieczności.

Ogólne warunki ubezpieczenia upraw rolnych z dopłatą budżetu państwa zakładają odpowiedzialność przy szkodach już od 10% ubytku w plonie.

Istnieje możliwość wykupienia specjalnych klauzul szczególnych w odniesieniu do ryzyka gradu oraz przymrozków wiosennych. W przypadku wykupienia klazuli szczególnej w ryzyku gradu oraz przymrozków wiosennych odpowiadamy już od 8% ubytku w plonie, a udział własny w tych szkodach zostaje zniesiony dla szkód częściowych.

Zalety ubezpieczenia z dopłatami:

  • 100% ubezpieczenia - do 65% składki jest dofinansowane z budżetu państwa, pozostałą część składki opłaca rolnik
  • szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej

 

 

B. Ubezpieczenia dobrowolne

1. Kompleksowe ubezpieczenia mienia w gospodarstwie rolnym

Przedmiot ubezpieczenia mienia obejmuje m.in. ziemiopłody, zwierzęta gospodarskie, mienie związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, ruchomości domowe.

Mienie określone w umowie jest ubezpieczone od szkód powstałych wskutek m.in.: ognia, uderzenia piorunu, huraganu, gradu, upadku statku powietrznego, obsunięcia się ziemi, powodzi, śniegu, przepięcia, zalania.

  Zalety ubezpieczenia:

  • ubezpieczenie stanowi dopełnienie ubezpieczenia obowiązkowego (znacznie szerszy zakres ubezpieczenia)
  • ubezpieczający decyduje o zakresie ubezpieczenia
  • możliwość obniżenia składki ubezpieczeniowej - system zniżek.

 

Do góry

 

 2. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i wandalizmu

Ubezpieczamy:

stałe elementy budynku wchodzącego w skład gospodarstwa rolnego; maszyny, urządzenia oraz wyposażenie, w tym także ruchomości domowe; środki obrotowe; mienie osób trzecich; mienie pracownicze

 Od czego ubezpieczamy?

Mienie, określone w umowie jest ubezpieczone od szkód powstałych wskutek: kradzieży z włamaniem, rabunku, wandalizmu.

  Zalety ubezpieczenia:

  • szeroki zakres ubezpieczenia - dodane ryzyka wandalizmu i rabunku,
  • jasno sprecyzowane minimalne wymogi zabezpieczenia mienia,
  • możliwość obniżenia składki ubezpieczeniowej - system zniżek.

 

 

3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Od czego ubezpieczamy?
Towarzystwo odpowiada za szkody w mieniu lub na osobie wyrządzone osobom trzecim, niezależnie od źródła obowiązku odszkodowawczego w związku z posiadaniem i użytkowaniem nieruchomości oraz stacjonarnych maszyn, urządzeń i instalacji wszelkiego typu; w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej; w związku z wykonywaniem na rzecz innych osób fizycznych prac lub usług związanych z działalnością rolniczą bądź utrzymaniem gospodarstwa rolnego; w związku z prowadzeniem przez ubezpieczającego działalności agroturystycznej.

 Zalety ubezpieczenia:

 • wysokie sumy gwarancyjne,
 • elastyczność oferty.
 

4. Agrocasco

Ubezpieczamy:
Maszyny rolnicze w postaci: kombajnów rolniczych, sieczkarni polowych; ciągników rolniczych, ładowarek wykorzystywanych w rolnictwie; agregatów uprawowych, sadzarek i glebogryzarek ciągnikowych; kultywatorów, siewników, rozrzutników, kosiarek, opryskiwaczy; pras; rolniczych przenośnych suszarni do zboża i kukurydzy; środków transportowych bez własnego napędu (przyczep, naczep itp.); innych maszyn rolniczych (sprzętu) 

Od czego ubezpieczamy?

Maszyny rolnicze są ubezpieczone od szkód powstałych wskutek: pożaru; wybuchu; zderzenia się maszyny rolniczej (sprzętu) z osobami, zwierzętami lub przedmiotami; uderzenia pioruna; huraganu; obsuwania się ziemi; zalania; powodzi; gradu; lawiny; deszczu nawalnego; upadku statku powietrznego. Dodatkowo ubezpieczenie może obejmować: kradzież maszyny rolniczej (sprzętu); rabunku; kradzieży części maszyny rolniczej (sprzętu).

Zalety ubezpieczenia:

 • możliwość ubezpieczenia praktycznie każdego rodzaju pojazdu (maszyny) rolniczej,
 • szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej,
 • możliwość zniesienia udziału własnego.
 

5. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Co ubezpieczamy?
Ubezpieczenie obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków doznane przez osoby ubezpieczone oraz przez kierowcę i pasażerów ubezpieczonego pojazdu na terenie RP, jak i krajów europejskich.

Od czego ubezpieczamy?
Ubezpieczenie obejmuje świadczenia mające złagodzić finansowe konsekwencje nieszczęśliwego wypadku - wypłata świadczenia w przypadku śmierci lub trwałego inwalidztwa w wyniku nieszczęśliwego wypadku; dodatkowo ubezpieczenie obejmuje także: zwrot kosztów nabycia środków pomocniczych, protez i innych przedmiotów ortopedycznych, poniesionych w związku z wypadkiem, a także zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów poniesionych w związku z wypadkiem.

Zalety ubezpieczenia:

  • możliwość wyboru sumy ubezpieczenia,
  • szeroki zakres świadczeń dodatkowych,
  • zabezpieczenie finansowe głowy rodziny oraz najbliższych.

 

 

6. Ubezpieczenie zwierząt

Ubezpieczamy:
Ubezpieczenie obejmuje wskazane w umowie zwierzęta w grupach: gospodarskie (bydło, trzoda chlewna, inne zwierzęta) oraz konie rekreacyjne, hodowlane lub sportowe. 

Od czego ubezpieczamy?
Zwierzęta są ubezpieczone od szkód powstałych wskutek padnięcia lub skierowania na ubój z konieczności, jeżeli bezpośrednią przyczyną szkody była choroba lub wypadek. Odpowiedzialność ubezpieczyciela obejmuje ponadto utratę wartości użytkowej konia sportowego lub hodowlanego, jeżeli pomimo choroby lub wypadku wskazane jest utrzymanie konia przy życiu dla celów hodowlanych; utrata wartości konia stanowi różnicę pomiędzy wartością rynkową konia określoną na początku trwania umowy ubezpieczenia, a wartością rynkową określoną po wypadku lub zakończeniu choroby. Odpowiedzialność ubezpieczyciela obejmuje ponadto szkody w koniach sportowych powstałe w okresie ubezpieczenia wskutek zdarzeń wskazanych wyżej podczas treningów, transportu i zawodów sportowych.

Zalety ubezpieczenia:

 • szeroki zakres ubezpieczenia,
 • możliwość rozszerzenia zakresu ochrony - okresowe ubezpieczenie w czasie wystawy, transportu, przebywania w bazie.

 7. Ubezpieczenie na życie

Oferta ubezpieczenia na życie obejmuje swoim zakresem:

 • śmierć ubezpieczonego
 • śmierć ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku
 • śmierć ubezpieczonego w wyniku zawału serca i udaru mózgu
 • trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku NW
 • śmierć małżonka ubezpieczonego
 • urodzenie dziecka
 • śmierć dziecka ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku
 • śmierć rodzica lub teścia ubezpieczonego
 • dietę dzienną za pobyt ubezpieczonego w szpitalu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem czy chorobą
 • poważne zachorowanie ubezpieczonego, małżonka ubezpieczonego lub poważne zachorowanie dziecka ubezpieczonego

  Do góry

8. Ubezpieczenia pod kredyt/pożyczkę

Są to indywidualne ubezpieczenie na życie będące idealnym zabezpieczeniem najbliższych w postaci środków na spłatę zobowiązań finansowych w sytuacji śmierci Ubezpieczonego/ Kredytobiorcy.

 

UBEZPIECZENIE OBEJMUJE:

- śmierć Ubezpieczonego z każdej przyczyny (podstawowy zakres ochrony),

- możliwość rozszerzenia podstawowego zakresu ochrony o dodatkowe ryzyka z tytułu:

 • całkowitej niezdolności do samodzielnej egzystencji w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
 • poważnego zachorowania (np. zawał serca, nowotwór złośliwy, choroba Alzheimera),
 • pobytu w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
 • śmierci małżonka/partnera Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

DLACZEGO WARTO?

 • ubezpieczenie do nowych i trwających kredytów/ pożyczek

Produkt dedykowany jest zarówno Klientom, którzy już spłacają zaciągnięty wcześniej kredyt lub pożyczkę, a dopiero teraz zdecydowali się ubezpieczyć, jak również osobom, które dopiero zamierzają wziąć kredyt lub pożyczkę.

 • Ubezpieczyciel spłaca zaciągnięty kredyt

W przypadku gdy zdarzy się nieszczęście i osoba ubezpieczona umrze - firma ubezpieczeniowa spłaci jej zadłużenie Bankowi.

 • wygodna płatność składki

Do wyboru: jednorazowo, miesięcznie bądź rocznie.

 • szeroki katalog produktów bankowych objętych ubezpieczeniem

Możliwość zabezpieczenia szerszej gamy produktów bankowych. Ubezpieczenia sprzedawane m.in. do umowy kredytu gotówkowego/ratalnego, kredytu odnawialnego jak również do umów pożyczki/kredytu hipotecznego/ mieszkaniowego.

 • początek ochrony już od dnia podpisania umowy ubezpieczenia

Odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeniowego rozpoczyna się od razu po podpisaniu umowy ubezpieczenia przez Klienta Banku.

 

 

JESIENNY SEZON UBEZPIECZEŃ UPRAW RUSZYŁ!

Obowiązkowe ubezpieczenie upraw rolnych to ubezpieczenie, które zobowiązuje rolników pobierających dopłaty bezpośrednie - do ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni swoich upraw. Dodatkowo do 65% składki opłaci budżet Państwa.

W jesiennym sezonie ochroną ubezpieczeniową podlegają:

 

 1. uprawy zbóż
 2. uprawy rzepaku

 

od następujących ryzyk:

 • ujemne skutki przezimowania
 • przymrozki wiosenne
 • grad
 • deszcz nawalny
 • huragan

Korzyści to:

 • odpowiedzialność za szkody na polu lub jego części
 • wypłata maksymalna na poziomie 95% sumy ubezpieczenia
 • brak udziałów własnych
 • gwarantowana stała suma ubezpieczenia
 • odpowiedzialność za szkody już od 8% ubytku w plonie w wybranych ryzkach
 • automatyczne włączenie ryzyka ognia po wykupieniu klauzuli szczególnej niezależnie od przyczyny pożaru
 • 65% dopłaty do składki przez budżet Państwa
 • likwidacja szkód wykonywana wyłącznie przez fachowców z branży rolnej

Zapraszamy do placówek naszego Banku.

 

 Do góry