Od 25 maja 2018 roku w Polsce będzie stosowane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”).

W związku z tym Bank Spółdzielczy w Wysokiem Mazowieckiem przedstawia Pani/Panu informację wymaganą Rozporządzeniem i dotyczącą przetwarzania danych osobowych klientów.

 

INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA PRZEZ

BANK SPÓŁDZIELCZY W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Administrator danych osobowych.

Bank Spółdzielczy w Wysokiem Mazowieckiem z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 14, 18-200 Wysokie Mazowieckie, jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych (zwanym dalej „Administratorem”).

 1. Inspektor Ochrony Danych.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Jarosława Rudawskiego, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iod@bswm.pl, pod numerem telefonu (86) 275-24-05 lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w ustępie 1 powyżej.

 1. Cele i podstawy przetwarzania.

Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane:

 • w celu realizacji zawartej umowy lub w celu świadczenia usług przez Administratora (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b-c RODO);
 • w celu oceny ryzyka kredytowego na podstawie obowiązku z art. 70 i 105 ust. 4 ustawy z dnia
  29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 1876 z późn.zm.) (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);
 • w celu wypełnienia obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu na podstawie obowiązku z rozdziału 5 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 723) o Przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);
 • w celu wypełnienia zobowiązania do wymieniania z innymi państwami Unii Europejskiej i Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju informacji o aktywach finansowych rezydentów tych państw zgromadzonych na rachunkach prowadzonych przez polskie instytucje finansowe zgodnie z ustawą o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami [Euro–Fatca] (Dz.U. z 2017 r. poz. 648), gdy zawarliśmy umowę (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);
 • w celu rozpatrywania reklamacji na podstawie obowiązku z art. 3-10 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r.
  o Rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz.U. 2017 poz. 2270 z późn. zm.) (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);
 • w celu ewentualnego podejmowania czynności związanych z przeciwdziałaniem przestępstwom bankowym, w tym profilowania operacji finansowych pod kątem potencjalnych przestępstw w celu pogłębienia badania zgłoszenia, będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu zapobiegania przestępstwom bankowym przez Administratora oraz obrony przed nadużyciami (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji przez Administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celach analitycznych doboru usług do potrzeb klientów Administratora, optymalizacji produktów w oparciu także o Pani/Pana uwagi na ich temat i Pani/Pana zainteresowanie, optymalizacji procesów obsługi w oparciu o przebieg procesów obsługi sprzedażowej i posprzedażowej, w tym reklamacji będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora określania jakości obsługi oraz poziomu zadowolenia klientów z produktów i usług, gdy zawarliśmy umowę (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu oferowania Pani/Panu przez Administratora reklam produktów i usług Administratora, w tym dobierania ich pod kątem Pani/Pana potrzeb, czyli profilowania, na co Administrator pobierze stosowną zgodę (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • w celu oferowania Pani/Panu bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług firm współpracujących z Administratorem (partnerów Administratora), w tym dobierania ich pod kątem Pani/Pana potrzeb, czyli profilowania, będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora i jego partnerów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • w celu umożliwienia realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przysługującego Pani/Pani statusu członka spółdzielni. (art. 6 ust. 1 lit c) RODO. Przepisy te wynikają z ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2017 r. poz. 1560) oraz ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 613).
 • w celu realizacji praw i obowiązków wynikających ze statutu Banku ( art. 6 ust. 1 lit b) RODO).
 1. Prawo do sprzeciwu.
  • W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że Administrator będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą niezbędne Administratorowi do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  • Aby wykonać prawo do sprzeciwu, należy skontaktować się z dowolną placówką Banku i złożyć pisemny wniosek.
   
 2. Okres przechowywania danych.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora:

 • dla celów wykonywania czynności bankowych, w szczególności dokonywania oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego – przez okres trwania Pani/Pana zobowiązania, a po jego wygaśnięciu – tylko w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody lub spełnienia warunków, o których mowa w art. 105a ust. 3 i 5 Prawa bankowego, przy czym w żadnym wypadku nie dłużej niż przez okres 5 lat po wygaśnięciu zobowiązania, a w zakresie danych wynikających z zapytania przekazanego do BIK – przez okres nie dłuższy niż 5 lat od jego przekazania, z tym, że dane te będą udostępniane przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od ich przekazania;
 • dla celów stosowania metod wewnętrznych oraz innych metod i modeli, o których mowa w art. 105a ust. 4 i 5 Prawa bankowego – przez okres trwania zobowiązania oraz przez okres 12 lat od wygaśnięcia zobowiązania;
 • dla celów statystycznych i analiz – przez okres trwania zobowiązania oraz przez okres 12 lat od wygaśnięcia zobowiązania, a w zakresie danych wynikających z zapytania przekazanego do BIK – przez okres nie dłuższy niż 10 lat od jego przekazania.
 1. Odbiorcy danych.

W celu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa przekazujemy dane innym podmiotom. Dane osobowe podane przez Panią/Pana mogły lub mogą być przekazane:

 1. a) biurom informacji gospodarczej oraz instytucjom utworzonym przez banki, umożliwiającym wymianę informacji gospodarczych, w celu oceny zdolności kredytowej, analizy ryzyka kredytowego oraz ewentualnych zobowiązaniach powstałych w związku z wykonaniem niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami art. 105 ust. ust. 1 pkt 1c, 4, 4a, 4b ustawy Prawo bankowe,
 2. b) podmiotowi świadczącemu na rzecz Banku usługi informatyczne umożliwiające dostęp do systemu bankowości elektronicznej oraz zapewniające wsparcie informatyczne w zakresie czynności Banku,
 3. c) podmiotowi świadczącemu na rzecz Banku usługi polegające na obsłudze wydanej/wydanych karty/kart płatniczej/płatniczych,
 4. d) izbom rozliczeniowym lub innym podmiotom prowadzącym rozliczenia.

Administrator oraz inne instytucje upoważnione do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji stanowiących tajemnicę bankową, utworzone wspólnie przez banki i bankowe izby gospodarcze, mogą na podstawie art. 105 ust. 4d Prawa bankowego udostępniać informacje o Pani/Pana zobowiązaniach powstałych z tytułu umów związanych z wykonywaniem czynności bankowych instytucjom finansowym, będącym podmiotami zależnymi od banków.

Na podstawie art. 105 ust. 4 d Prawa bankowego, Administrator może - za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie – przekazać do instytucji finansowych, będących podmiotami zależnymi od banków informacje o zobowiązaniach powstałych z tytułu umowy, a związanych z wykonywaniem czynności bankowych.

Do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp zakłady ubezpieczeń, z którymi współpracuje Administrator, a także podwykonawcy Administratora, np. prawnicze, informatyczne, firmy windykacyjne, agencje marketingowe.

 1. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • prawo przenoszenia danych;
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 1. Prawo do cofnięcia zgody

W zakresie, w jakim udzieliła Pani /Pan zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/ Panu praw do jej cofnięcia. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W procesie analizy oceny zdolności kredytowej, analizy ryzyka kredytowego i podejmowania decyzji kredytowej,
a także wykonywania umowy, Administrator nie dokonuje profilowania w sposób zautomatyzowany.

Bank Spółdzielczy

w Wysokiem Mazowieckiem

Wniosek Realizacja praw klienta pdf

Obowiązek informacyjny pdf

 

Zasady rozpatrywania wniosków dotyczących obsługi praw klienta w zakresie danych osobowych pdf

 

Klauzula informacyjna dla osób, których dane osobowe są przetwarzane w związku
z tym , że bank jest obowiązany wypłacić udziały po śmierci członka banku

 

Szanowni Państwo

Bank Spółdzielczy w Wysokiem Mazowieckiem informuje Państwa o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 14 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”):

 1. Administrator danych osobowych.

Bank Spółdzielczy w Wysokiem Mazowieckiem z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 14, 18-200 Wysokie Mazowieckie, jest Administratorem danych osobowych (zwanym dalej „Administratorem” lub „Bankiem”).
Inspektor Ochrony Danych.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować
w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iod@bswysokiemazowieckie.pl,
lub pisemnie na adres siedziby Banku.

 1. Źródło pochodzenia danych i kategorie danych
 • Bank uzyskał Pana / Pani dane osobowe od osoby wnioskującej o przyjęcie w poczet członków Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem. Została Pani/Pan wskazana/y jako osoba, której Bank powinien wypłacić udziały po śmierci Członka Banku.
 • Kategorie przetwarzanych danych obejmują: imię, nazwisko, numer PESEL.
 1. Cele i podstawy przetwarzania.

Administrator będzie przetwarzać Państwa dane:

 • w celu realizacji przepisów ustawy Prawo spółdzielcze, wskazania i weryfikacji tożsamości osoby, której są wypłacane udziały po śmierci Członka Banku – podstawą przetwarzania jest art. 6 lit. c RODO;
 • w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji przez Bank – podstawą przetwarzania jest art. 6 lit. f RODO;
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora – podstawą przetwarzania jest art. 6 lit. f RODO;
 1. Okres przechowywania danych.

Dane osobowe będą przetwarzane przez Bank;

 • dla celów umożliwienia członkowi spółdzielni wskazania osoby, której Bank powinien wypłacić udziały po śmierci - przez okres trwania członkostwa w Banku osoby składającej dyspozycję lub do wycofania dyspozycji;
 • w celu realizacji przepisów ustawy Prawo spółdzielcze, w tym weryfikacji tożsamości osoby, której są wypłacane udziały po śmierci Członka Banku - przez okres trwania członkostwa w Banku osoby składającej dyspozycję, a w razie śmierci tej osobny do momentu wypłaty udziałów lub do wycofania dyspozycji;
 • w celach archiwalnych, a także ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - dane osobowe są przetwarzane przez okres 10 lat, chyba że przepisy prawa przewidują inny okres.
 1. Odbiorcy danych.

Dane osobowe będą udostępniane przez Bank podmiotom świadczącym usługi na rzecz Banku, np. obsłudze prawnej, informatycznej, itp., a także podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym: biegłemu rewidentowi, podmiotom uprawnionym do dokonywania lustracji ustawowej spółdzielni, itp.

 1. Automatyczne podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

      Pani/Pana dane nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania

 

 1. Prawa osób, których dane dotyczą.

Zgodnie z przepisami RODO, przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Banku dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

 1. Prawo wniesienia skargi

Jeżeli uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Obowiązek podania danych

Podanie Pani/Pana danych przez osobę ubiegającą się o przyjęcie w poczet Członków Banku nie jest obowiązkowe. Niepodanie Pani/Pana danych uniemożliwi wypłatę Pani/Panu udziałów po śmierci Członka Banku.

Powyższa informacja realizuje obowiązek prawny i nie wymaga kontaktowania się z Bankiem, ani składania dodatkowych oświadczeń.