1. Informacja o obszarze działania, banku zrzeszającym, uczestnictwie w systemie zrzeszenia oraz wykaz osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem
 2. Skład Zarządu i Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem
 3. Informacja w sprawie identyfikacji klientów
 4. Terminy kapitalizacji odsetek
 5. Informacja dla deponentów Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem
 6. Tryb i zasady wnoszenia i rozpatrywania skarg/wniosków Klientów
 7. Informacja o zasadach przetwarzania przez Bank Spółdzielczy w Wysokiem Mazowieckiem danych osobowych
 8. Informacja o przedsiębiorcach, o których mowa w art. 6A ust. 1 Prawa Bankowego
 9. Informacja o godzinach otwarcia placówek Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem
 10. Informacja o bankomatach Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem
 11. Regulamin dotyczący świadczenia usługi Western Union
 12. Zasady Ładu Korporacyjnego
 13. Polityka informacyjna w Banku Spółdzielczym w Wysokiem Mazowieckiem
 14. Zbiór informacji podlegających publikacji w ramach polityki informacyjnej Banku
 15. Bilans ze sprawozdaniem z badania za ostatni okres podlegający badaniu
 16. Opinia biegłego rewidenta
 17. Stawki referencyjne obowiązujące w Banku Spółdzielczym w Wysokiem Mazowieckiem
 18. Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Wysokiem Mazowieckiem – Klienci indywidualni
 19. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem dla klientów indywidualnych
 20. Załączniki do Taryfy opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych
 21. Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Wysokiem Mazowieckiem – Klienci instytucjonalni
 22. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem dla klientów instytucjonalnych