Załącznik 3.25

 ARKUSZ INFORMACYJNY DLA DEPONENTÓW

Depozyty w Banku Spółdzielczym

w Wysokiem Mazowieckiem

są gwarantowane przez:

Bankowy Fundusz Gwarancyjny1)

Zakres ochrony:

równowartość w złotych 100 000 EUR w odniesieniu do

każdego deponenta w jednym podmiocie objętym systemem

gwarantowania.2)

Jeżeli deponent posiada więcej

depozytów w tym samym

podmiocie objętym systemem

gwarantowania:

wszystkie depozyty w tym samym podmiocie objętym

systemem gwarantowania są sumowane, a suma podlega

limitowi równowartości w złotych 100 000 EUR3)

Jeżeli deponent posiada

wspólny rachunek z inną

osobą / innymi osobami:

limit równowartości w złotych 100 000 EUR ma zastosowanie

do każdego z deponentów oddzielnie4)

Okres wypłaty w przypadku

niewypłacalności podmiotu

objętego systemem

gwarantowania:

7 dni roboczych5)

Waluta wypłaty:

Złoty

Kontakt:

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

ul. Ks. Ignacego Jana Skorupki 4

00-546 Warszawa

Telefon:   infolinia 800 569 341

Faks: 22 58 30 589

E-mail: kancelaria @bfg.pl

Informacje dodatkowe:

https://www.bfg.pl/

Potwierdzenie otrzymania

przez deponenta:6)

 

Informacje dodatkowe:

1) System odpowiedzialny za ochronę depozytu.

   Bankowy Fundusz Gwarancyjny jest odpowiedzialny za ochronę depozytów.

2)3) Ogólny zakres ochrony.

   Jeżeli depozyt nie jest dostępny, gdyż podmiot objęty systemem gwarantowania nie jest

   w stanie wypełnić swoich zobowiązań finansowych, wypłaty na rzecz deponentów dokonuje Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Kwota wypłaty wynosi maksymalnie równowartość w złotych 100 000 EUR, w odniesieniu do każdego deponenta, w jednym podmiocie objętym systemem gwarantowania. Oznacza to, że w celu określenia kwoty objętej gwarancją sumowane są wszystkie depozyty ulokowane w tym samym podmiocie objętym systemem gwarantowania. Przykładowo, jeżeli deponent posiada równowartość w złotych 90 000 EUR na rachunku oszczędnościowym i równowartość w złotych 20 000 EUR na rachunku bieżącym w tym samym podmiocie objętym systemem gwarantowania, wypłacona zostanie jedynie kwota równowartości w złotych 100 000 EUR.

Do obliczenia równowartości EUR w złotych przyjmuje się kurs średni ogłaszany przez

Narodowy Bank Polski w dniu spełnienia warunku gwarancji, w rozumieniu art. 2 pkt 10

ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie

gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. poz. 996), wobec

danego podmiotu objętego systemem gwarantowania depozytów.

4) Limit ochrony wspólnych rachunków.

W przypadku wspólnych rachunków limit równowartości w złotych 100 000 EUR stosuje się do każdego z deponentów. Jednakże depozyty na rachunku, do którego dwie lub więcej osób jest uprawnionych jako członkowie spółki osobowej, stowarzyszenia lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, są do celów obliczenia górnego limitu równowartości w złotych 100 000 EUR sumowane i traktowane jako depozyt jednego deponenta.

W przypadku gdy środki lub należności deponenta będącego osobą fizyczną pochodzą z:

1) odpłatnego zbycia:

a) nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w rozumieniu

przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r.

poz. 290, z późn. zm.), jej części lub udziału w takiej nieruchomości,

b) prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego budynkiem mieszkalnym

jednorodzinnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo

budowlane lub udziału w takim prawie,

c) samodzielnego lokalu mieszkalnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia

24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892) stanowiącego

odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, gruntu lub udziału w gruncie albo

prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym

lokalem,

d) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu o przeznaczeniu mieszkalnym lub

udziału w takim prawie

– jeżeli zbycie to nie nastąpiło w ramach wykonywanej działalności gospodarczej,

2) wykonania na rzecz deponenta umownego lub sądowego podziału majątku po ustaniu

małżeńskiej wspólności majątkowej,

3) nabycia przez deponenta spadku, wykonania na jego rzecz zapisu lub otrzymania przez

niego zachowku,

4) wypłaty sumy ubezpieczenia z tytułu umowy ubezpieczenia na życie w związku ze

śmiercią osoby ubezpieczonej lub dożyciem przez nią oznaczonego wieku,

5) wypłaty sumy ubezpieczenia z tytułu umowy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych

wypadków w związku z uszkodzeniem ciała, rozstrojem zdrowia lub śmiercią osoby

ubezpieczonej wskutek nieszczęśliwego wypadku,

6) wypłaty odprawy pieniężnej na warunkach i w wysokości określonych w przepisach

odrębnych,

7) wypłaty odprawy emerytalnej lub rentowej, o której mowa w art. 921 § 1 ustawy z dnia

26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.) lub

odrębnych przepisach, na warunkach i w wysokości określonych w tych przepisach

– są one objęte ochroną gwarancyjną, w terminie 3 miesięcy od dnia wpływu środków na

rachunek lub powstania należności, do wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy

dwukrotnością limitu równowartości w złotych 100 000 EUR a sumą pozostałych środków i należności deponenta, nie wyższą jednak niż limit równowartości w złotych 100 000 EUR. Po tym terminie środki i należności deponenta są objęte obowiązkowym systemem gwarantowania depozytów na zasadach ogólnych, tj. do wysokości równowartości w złotych 100 000 EUR.

W przypadku gdy środki pochodzą z wypłaty odszkodowania za szkodę wyrządzoną

przestępstwem lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, odszkodowania lub

zadośćuczynienia, o którym mowa w art. 552 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks

postępowania karnego (Dz. U. poz. 555, z późn. zm.), są one objęte ochroną gwarancyjną,

w terminie 3 miesięcy od dnia wpływu środków na rachunek lub powstania należności

– w całości. Po tym terminie te środki i należności są objęte obowiązkowym systemem

gwarantowania depozytów na zasadach ogólnych, tj. do wysokości równowartości w złotych

100 000 EUR.

Dalsze informacje można uzyskać na następującej stronie internetowej: https://www.bfg.pl.

5) Wypłata.

Podmiotem odpowiedzialnym za wypłatę środków gwarantowanych jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny (ul. Ks. Ignacego Jana Skorupki 4, 00-546 Warszawa, tel. 800 569 341,faks: 22 58 30 589, e-mail: kancelaria@bfg.pl,strona internetowa: https://www.bfg.pl). Wypłata następuje (w kwocie równowartości w złotych do 100 000 EUR) najpóźniej w terminie 7 dni roboczych od dnia spełnienia warunku gwarancji, o którym mowa w art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, wobec danego podmiotu objętego systemem gwarantowania depozytów.

W przypadkach określonych w art. 36 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym

Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej

restrukturyzacji termin 7-dniowy może zostać wydłużony. Jeżeli wypłata środków gwarantowanych nie nastąpiła w tych terminach, należy skontaktować się z Bankowym Funduszem Gwarancyjnym, ponieważ termin wnoszenia roszczeń o ich wypłatę może ulec przedawnieniu. Dalsze informacje można uzyskać na następującej stronie internetowej: https://www.bfg.pl.

6) W przypadku gdy deponent korzysta z bankowości internetowej, udostępnienie arkusza

informacyjnego oraz potwierdzenie jego otrzymania może nastąpić środkami komunikacji

elektronicznej.

Inne istotne informacje.

Zasadniczo depozyty wszystkich klientów indywidualnych i przedsiębiorstw są chronione

przez systemy gwarancji depozytów. Informacje o wyjątkach obowiązujących w odniesieniu do określonych depozytów zamieszczone są na stronie internetowej właściwego systemu gwarancji depozytów. Na odpowiednie zapytanie również podmiot objęty systemem gwarantowania udziela informacji o tym, czy określone produkty są objęte ochroną, bądź nie są objęte ochroną. Jeżeli depozyty są gwarantowane, podmiot objęty systemem gwarantowania potwierdza to także na wyciągu z rachunku.