Załącznik Nr 1

do Instrukcji rozpatrywania skarg/wniosków klientów Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem

 

BANK SPÓŁDZIELCZY

w Wysokiem Mazowieckiem

Tryb i zasady wnoszenia i rozpatrywania skarg/wniosków Klientów

Klient Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem, zwanego dalej Bankiem, ma możliwość złożenia skargi/wniosku, czyli wystąpienia kierowanego do Banku, odnoszącego się do zastrzeżeń dotyczących zaniedbania lub nienależytego wykonywanie zadań przez organy banku albo przez ich pracowników, naruszenia praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw a Bank ma obowiązek rozpatrzenia skargi/wniosku według poniższych zasad:

 1. W celu umożliwienia Bankowi rzetelnego rozpatrzenia skargi/wniosku, Klient powinien zgłosić skargę/wniosek niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zaistnieniu okoliczności budzących zastrzeżenia.
 2. Skarga/wniosek powinna zawierać istotne dla rozpatrzenia sprawy zastrzeżenia oraz dane adresowe Klienta.
 3. Klient może składać skargę/wniosek w formie:
  1. pisemnej – papierowej, telefaksowej lub elektronicznej
  2. ustnej – w rozmowie bezpośredniej z pracownikiem przyjmującym skargę/reklamację – osobiście lub telefonicznie
 4. Skargi /wnioski przyjmowane są w miejscu ich złożenia
 5. Bieg terminu rozpatrzenia skargi/reklamacji rozpoczyna się w dniu jej wpływu do Banku.
 6. Klient może składać skargę/wniosek przez pełnomocnika dysponującego pełnomocnictwem posiadającym zwykłą formę pisemną, chyba że istnieją szczególne uwarunkowania faktyczne wskazujące na konieczność zachowania innej formy szczególnej, o czym klient jest informowany na etapie zawarcia umowy.
 7. Skarga/wniosek przekazana do Banku jest rozpatrywana w sposób zapewniający wydanie niezależnego i obiektywnego rozstrzygnięcia zastrzeżenia w niej zawartego.
 8. Bank udziela odpowiedzi na skargę/wniosek bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania.
 9. W przypadku, gdy z uwagi na złożoność sprawy, zachodzi konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i termin 30-dniowy nie może zostać dotrzymany, Bank przed upływem tego terminu, informuje klienta o:
  1. przyczynie spóźnienia;
  2. wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone;
  3. wskazuje przewidywany termin udzielenia odpowiedzi.
 10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, termin rozpoczęcia skargi/wniosku przez Bank i udzielenia dodpowiedzi nie może być dłuższy niż 60 dni od daty jej otrzymania.
 11. Powiadomienie o sposobie rozpatrzenia skargi/wniosku wysyłane jest do klienta za pośrednictwem poczty z potwierdzeniem odbioru bądź w innej formie uzgodnionej z klientem, przy czym udzielenie odpowiedzi na skargę/wniosek w innej formie możliwe jest tylko w sytuacji, gdy treść tej odpowiedzi nie naraża Banku na postawienie zarzutu o ujawnieniu tajemnicy bankowej osobom nieuprawnionym

 

Klienci Banku będący konsumentami mają możliwość zwrócenia się o pomoc do Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumenta.

Bank Spółdzielczy w Wysokiem Mazowieckiem podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego oraz dopuszcza możliwość polubownego rozwiązywania sporów.