akt zalozycielski

Bank Spółdzielczy w Wysokiem Mazowieckiem to jeden z najstarszych banków na terenie Podlasia. Pierwsze informacje na temat powstania Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem są zawarte w listach pisanych przez Komisarza do Spraw Rolnictwa Powiatu Mazowieckiego Guberni Łomżyńskiej do Naczelnika Powiatu Mazowieckiego. Pierwszy list pochodzi z 3 grudnia 1878 roku i zawiera prośbę o zezwolenie na utworzenie w Gminie Mazowieck kasy kredytowo - oszczędnościowej. Dowiadujemy się z niego również o zwołaniu na 15 grudnia 1878 roku zebrania gminy w celu wyboru osób urzędowych do otwieranej mazowieckiej kasy kredytowo - oszczędnościowej.

Datę 15 grudnia 1878 roku uważa się za moment zaistnienia Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem.

Wójt Gminy Mazowieck zwołał wówczas zebranie gminy w celu wyboru władz kasy kredytowo-oszczędnościowej. 15 grudnia 1878 roku zebrało się 710 mieszkańców gminy (z liczby 984 osób, posiadających prawo głosu). Podczas zebrania powzięli oni opinię o niżej wskazanym: "Na podstawie nakazu Pana Komisarza do Spraw Rolnictwa Powiatu Mazowieckiego z 3 grudnia 1878 roku nr 881d, poinformowano, że Komisja Tymczasowa do Spraw Rolnictwa do Guberni Królestwa Polskiego, podczas obrad 12 września tego roku postanowiła: zezwolić Urzędowi Guberni Łomżyńskiej, na założenie kasy kredytowo-oszczędnościowej w Gminie Mazowieck, następnie do rozpoczęcia działalności wskazanej kasy niezbędne jest wybranie osób urzędowych, a mianowicie: Kasjera i trzech pełnomocników społeczeństwa do rewizji rachunków kasy".

Początkowo Gminna Kasa Pożyczkowo-Oszczędnościowa w Wysokiem Mazowieckiem działała z małymi przerwami. Na przestrzeni lat zmieniała się również nazwa współczesnego Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem. I tak np. już w 1912 r. powtórnie zarejestrowano działalność jako Mazowieckie Pożyczkowo-Oszczędnościowe Towarzystwo. Prężny rozwój oraz wzrost zainteresowania głównie drobnym, nisko oprocentowanym kredytem spowodował, że na terenie powiatu w 1912 r. powstały jeszcze: Kuleszowskie Towarzystwo Pożyczkowo-Oszczędnościowe oraz Jabłonkowskie Towarzystwo Zapomogowo-Oszczędnościowe. Obecnie po latach reform bankowych i transformacji obie te placówki pełnią funkcję punktów kasowych należących do Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem.

Powojenna rzeczywistość polityczna i społeczna przyniosła nowe realia i nowe nazewnictwo spółdzielczości bankowej. Miejsce towarzystw bądź kas oszczędnościowo-pożyczkowych zajęły spółdzielnie oszczędnościowo-pożyczkowe. Na naszym terenie stosunkowo szybko po drugiej wojnie światowej, bo już 1 października 1945 roku w Wysokiem Mazowieckiem miało miejsce Zgromadzenie Założycielskie Spółdzielni Oszczędnościowo-Pożyczkowej, którego celem było stworzenie statutu oraz złożenie podpisów na deklaracji utworzenia Banku przez 26 założycieli.

Dnia 23 października 1945 roku Spółdzielnię Oszczędnościowo-Pożyczkową wciągnięto do rejestru Związku Rewizyjnego Spółdzielni RP – Okręg Białystok. Ponadto wpisano przez Sąd Okręgowy do rejestru z numerem II. R. S 29. Od tego momentu Spółdzielnia Oszczędnościowo–Pożyczkowa w Wysokiem Mazowieckiem działała legalnie, a jej zasięg obejmował gminy Wysokie Mazowieckie, Szepietowo, Piekuty, Sokoły i Klukowo

W 1950 r. na podstawie dekretu dotyczącego reformy rolnej z 1948 r., minister skarbu zadecydował, że obecne Spółdzielnie Oszczędnościowo-Pożyczkowe zmienią swą nazwę na Gminne Kasy Spółdzielcze. W związku z tym nia 25 czerwca 1950 roku Spółdzielnia Oszczędnościowo-Pożyczkowa z ograniczoną odpowiedzialnością w Wy­sokiem Mazowieckiem zmieniła nazwę na Gminną Kasę Spółdzielczą z odpowiedzialnością udziałową.

W 1956 roku nastąpiła też kolejna zmiana w nazewnictwie: GKS w Wysokiem Mazowieckiem przemianowano przywracając jej dawną nazwę, na Spółdzielnię Oszczędnościowo-Pożyczkową. Terenami, które objął ówczesny Bank były: Osipy Kolonia, Ruś Stara, Kulesze Kościelne, Gromki, Jabłoń Kościelna, Wysokie Mazowieckie, Kobylin, Piszczaty i Piotrowięta. Natomiast na podstawie postanowienia Sądu Powiatowego w Łomży z dnia 10 sierpnia 1967 roku nastąpiło zmniejszenie terenu działania dzisiejszego Banku Spółdzielczego o Piszczaty, Piotrowięta i Kobylin Borzymy. Wydarzenie to nie zahamowało jednak jego działalności. Już w 1969 r. do użytku oddany został nowy budynek Banku w Wysokiem Mazowieckiem.

W 1970 r., w wyniku zmian administracyjnych, nastąpiła zmiana terenów, na które Spółdzielnia rozciągała swą działalność. Od tej pory SOP w Wysokiem Mazowieckiem obejmował Wysokie Mazowieckie, Jabłonkę Kościelną, Kulesze Kościelne oraz Ruś Starą.

Teren działania Banku Spółdzielczego określono jednak dopiero 29 marca 1973 r., kiedy na Zebraniu Przedstawicieli ustalono, że będzie on obejmował gminy: Wysokie Mazowieckie, Kulesze Kościelne oraz miasto Wysokie Mazowieckie.

Prężny rozwój oraz liczne zadania powierzone Bankowi Spółdzielczemu przez zrzeszający go BGŻ, a także dbałość o prawidłowe funkcjonowanie Banku oraz należytą obsługę klientów spowodowały podjęcie w lipcu 1986 roku decyzji o rozbudowie dotychczasowego budynku.

Dnia 3 maja 1989 roku na Zebraniu Przedstawicieli dokonano zasadniczych zmian w statucie Banku, dotyczących terenu i zakresu jego działania. I tak ustalono, że na podstawie §2 ust. 2 Bank działa na terenie PRL. §3 ust. 1: Bank Spółdzielczy jest spółdzielnią prowadzącą samodzielnie i samorządnie swoją działalność na podstawie obowiązujących przepisów.

Dnia 8 listopada 1994 roku Rada Nadzorcza i Zarząd Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem podjęli decyzję o współzałożeniu razem z innymi bankami spółdzielczymi Warmińsko-Mazurskiego Banku Regionalnego w Olsztynie. Ponadto Zarząd, mimo że nieznana była ostateczna decyzja odnośnie przeniesienia bankowych akcji z BGŻ SA do Banku Regionalnego, wniósł z własnych środków 100 milionów złotych w ramach funduszu założycielskiego.

Sąd Gospodarczy w Łomży 3 lutego 1995 roku wpisał do Rejestru Spółdzielni Bank Spółdzielczy w Wysokiem Mazowieckiem i oznaczył go numerem KRS 0000000015.
24 czerwca 1997 roku Sąd Gospodarczy w Łomży wpisał do Rejestru Spółdzielni zgodę na wykonywanie przez Bank Spółdzielczy w Wysokiem Mazowieckiem czynności niebankowych, w tym przypadku proponowanie oraz sprzedaż polis ubezpieczeniowych na zlecenie firm ubezpieczających. W ten sposób Bank poszerzył swoją ofertę produktową o usługi spoza obszaru działalności typowo bankowej.

Od 28 lutego 2002 r. Bank Spółdzielczy w Wysokiem Mazowieckiem działa w Zrzeszeniu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie.

W trosce o pełne zaspokojenie potrzeb i oczekiwań klientów poprzez stałe poszerzanie zakresu świadczonych usług z zachowaniem ich wysokiej jakości i przyjaznych cen, a także poprzez stosowanie satysfakcjonujących klienta usprawnień organizacyjnych, Zarząd Banku podjął decyzję o wdrożeniu Systemu Zarządzania Jakością, który pozwolił na usystematyzowanie podejmowanych działań i ich weryfikację. Wprowadzone działania i włożony nakład pracy we wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością zaowocowały uzyskaniem w 2006 roku Certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą ISO 9001:2000., a zatem spełniającego międzynarodowe standardy jakości. Na uwagę zasługuje fakt, że Bank Spółdzielczy w Wysokiem Mazowieckiem zdobył powyższy certyfikat jako trzeci bank spółdzielczy w Polsce. Natomiast jako pierwszy bank w Polsce system ten wdrożył w wersji elektronicznej.

Z uwagi na dobrą kondycję finansową i skłonność do podejmowania wyzwań i możliwości rynkowych, władze Banku zadecydowały o rozszerzeniu zasięgu jego działania poprzez utworzenie w 2007 r. Oddziału Banku w Białymstoku. Ponadto we wrześniu 2007 roku miało miejsce uroczyste otwarcie Izby Pamięci w siedzibie Banku, w której zgromadzone zostały wszystkie materiały źródłowe oraz dokumenty dotyczące działalności Banku od 1878 r., a także inne utwory obrazujące historię Wysokiego Mazowieckiego.

Bank Spółdzielczy w Wysokiem Mazowieckiem jako jeden z pierwszych podjął wyzwanie zapewnienia nie tylko wysokiej jakości usług, co zaowocowało uzyskaniem certyfikatu z zakresu Zarządzania Jakością, ale także zapewnienia bezpieczeństwa informacji. Aby efektywnie zarządzać zagrożeniami i czynnikami ryzyka w zakresie polityki ochrony informacji został wdrożony odpowiedni System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, który wspomaga ciągłe udoskonalanie mechanizmów bezpieczeństwa informacji oraz zarządzanie nimi. Dzięki temu klient naszego Banku może mieć pewność, że zasoby informacji dotyczące jego współpracy z Bankiem są właściwie zarządzane i chronione. Certyfikat Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg normy ISO 27001:2005 Bank Spółdzielczy w Wysokiem Mazowieckiem otrzymał w 2008 roku jako pierwszy w Polsce. Certyfikat ten świadczy o tym, że dane przechowywane i przetwarzane w Banku są w pełni chronione dzięki wprowadzonym rozwiązaniom organizacyjnym i teleinformatycznym. Klienci Banku mogą być pewni co do zachowania poufności i rzetelności przez Bank.

Długoletnia tradycja i ogromne doświadczenie wpływa na wysoką jakość i poziom usług świadczonych przez Bank. Dzisiejszy Bank Spółdzielczy w Wysokiem Mazowieckiem kontynuując tradycję polskiej spółdzielczości wychodzi jednocześnie naprzeciw potrzebom współczesnego klienta, oferując szeroką gamę nowoczesnych usług bankowych czy ubezpieczeniowych. To bank bezpieczny, oparty wyłącznie na polskim kapitale, doceniany przez stale rosnącą liczbę klientów i wyróżniany podczas wielu konkursów. Obecnie nasz Bank spełnia międzynarodowe standardy jakości i bezpieczeństwa zgodne z normą ISO 9001:2015 i 27001:2013.

Obecny Bank Spółdzielczy w Wysokiem Mazowieckiem działa na obszarze województwa podlaskiego oraz na terenie powiatów: sokołowskiego, ostrowskiego, ostrołęckiego oraz miasta na prawach powiatu Ostrołęka.

Bank Spółdzielczy w Wysokiem Mazowieckiem jest bankiem otwartym na klienta zarówno w sensie dostępności placówek i bankomatów jak również dostępności produktowej. Bank posiada obecnie siedem placówek. Cztery z nich znajdują się w Wysokiem Mazowieckiem - główna siedziba Banku przy ulicy Jagiellońskiej 14 oraz trzy punkty kasowe w centrum Wysokiego Mazowieckiego: dwa przy ulicy Ludowej: 15A i 122 oraz jeden przy ulicy Białostockiej 4. Bank posiada również trzy placówki w terenie - są to punkty kasowe w Kuleszach Kościelnych, Jabłonce Kościelnej oraz Oddział Banku Spółdzielczego w Białymstoku przy ul. Wiejskiej 71/3.

Nasz Bank jako spółdzielnia, opierająca swoją działalność na wartościach samopomocy, samoodpowiedzialności, demokracji, równości, sprawiedliwości i solidarności, stanowi własność i jest bogactwem społeczności lokalnej. W tym duchu poza działąlnością bankową podejmuje liczne działania na rzecz wszystkich swoich członków i lokalnego środowiska społeczno-gospodarczego, wspierając edukację i kulturę, sponsorując i dofinansowując społeczne inicjatywy.