Klienci indywidualni:

  1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) – na koniec roku kalendarzowego
  1. RACHUNKI PŁATNE NA KAŻDE ŻĄDANIE W WALUTACH WYMIENIALNYCH – na koniec roku kalendarzowego
  1. RACHUNKI LOKACYJNE – w okresach miesięcznych na koniec każdego miesiąca
  1. KSIĄŻECZKI SYSTEMATYCZNEGO OSZCZĘDZANIA – po upływie 3 lat
  1. RACHUNKI LOKAT TERMINOWYCH – wg zapadającego terminu
  1. SKO – w okresach kwartalnych na koniec kwartału kalendarzowego
  1. LOKATA 24 M-CE Z WYPŁATĄ ODSETEK CO TRZY MIESIĄCE – naliczenie i wypłata odsetek na rachunek klienta w okresach kwartalnych
  1. LOKATA SKARBONKA - kapitalizacja w okresach rocznych

Wkłady terminowe podjęte przed terminem zadeklarowania, oprocentowane są w wysokości połowy stawki ustalonej dla środków na:

- rachunku ROR - dla lokat w PLN

- rachunkach walutowych płatnych na każde żądanie - dla lokat w USD, EURO i GBP

 

Klienci instytucjonalni:

  1. RACHUNKI ROZLICZENIOWE W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH (DLA FIRM I ROLNIKÓW) – na koniec roku
  1. RACHUNKI LOKAT TERMINOWYCH – wg zapadającego terminu

Wypłata części lub całości środków z rachunku lokaty terminowej w trakcie trwania okresu umownego powoduje nienaliczenie odsetek za okres utrzymania lokaty.