Oferta ubezpieczeń majątkowych dla firm, która łączy w sobie najlepsze cechy pakietu oraz indywidualnych ryzyk połączonych w rozwiązania systemowe.

Oferujemy zróżnicowany zakres ubezpieczeń, zniżki za wielkość ubezpieczanego majątku, przejrzyste OWU. Istnieje także możliwość rozłożenia składki ubezpieczenia na dwie lub cztery raty.

W ofercie Banku znajdują się ubezpieczenia następujących firm ubezpieczeniowych:

 • Towarzystwa Ubezpieczeń  "TUW"
 • Proama
 • InterRisk TU S.A.
 • Benefia Ubezpieczenia
 • Uniqa TU S.A.
 • Uniqua na Życie S.A.
 • Generali TU S.A.
 • Generali Życie TU S.A.
 • Saltus Ubezpieczenia

Jedna polisa może składać się z indywidualnie dobranych modułów tak, by ubezpieczenie obejmowało tylko te ryzyka, które są właściwe ze względu na specyfikę działania danego przedsiębiorstwa, np. ogień, kradzież, odpowiedzialność cywilną, szyby, elektronikę, cargo krajowe i międzynarodowe, maszyny elektryczne, utratę zysku itd., co pozwala na zmniejszenie ogólnych kosztów ubezpieczenia.

Istnieje również możliwość rozszerzenia zakresu ubezpieczenia nawet o kilkanaście klauzul dodatkowych w najistotniejszych dla przedsiębiorcy ryzykach (np. ogień czy elektronika).

 

 

Oferujemy następujące moduły ubezpieczeniowe:

1. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

2. Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku

3. Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia i pęknięcia

4. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

5. Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od uszkodzeń na bazie wszystkich ryzyk

6. Ubezpieczenie maszyn i urządzeń elektrycznych od szkód elektrycznych

7. Ubezpieczenie utraty zysku wskutek ognia i innych zdarzeń losowych

8. Ubezpieczenie rzeczy w przewozie krajowym i zagranicznym (cargo)

9. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

 

Zapraszamy również Przedsiębiorców do skorzystania ze specjalnej oferty grupowego ubezpieczenia na życie pracowników. 

W naszej ofercie znajdują się również pakiety ubezpieczeń:

 • Dla małych i średnich przedsiębiorstw, których łączna wartość ubezpieczenia majątku nie przekracza 15.000.000 PLN oraz obrót z prowadzonej działalności nie przekracza 30.000.000 PLN oferujemy ubezpieczenie pakietowe dostosowane do specyfiki ich dziłalności (w ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych oraz kradzieży z włamaniem i rabunku).
 • Nowatorskim rozwiązaniem jest włączenie w zakres ochrony pakietu ubezpieczeń ochrony prawnej, kosztów wycofania produktu z rynku oraz ubezpieczenia zakłóceń działalności. Powoduje to, że zakres ubezpieczenia może być indywidualnie skonstruowany dla ubezpieczonych podmiotów z uwzględnieniem specyfiki prowadzonej działalności.
  Istnieje także możliwość rozszerzania zakresu ochrony o wybrane klauzule np. w ubezpieczeniu od ognia o klauzule reprezentantów, automatycznego pokrycia i rozmrożenia. Liczne rozszerzenia istnieją w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej min.: OC pracodawcy, podwykonawców, czy OC za produkt.

Zniżki za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia przypisano poszczególnym rodzajom ubezpieczeń a nie całemu Pakietowi, dzięki temu szkoda z jednego ubezpieczenia nie ma wpływu na zniżki w całym pakiecie.

 

Dzięki ubezpieczeniu w ramach Pakietu Klient zyskuje pełną ochronę ubezpieczeniową za cenę niższą, niż w przypadku wykupienia każdego ubezpieczenia z osobna.

Szczegółowe informacje uzyskacie Państwo w naszych placówkach. Zapraszamy wszystkich  zainteresowanych:

 1. Bank Spółdzielczy w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Jagiellońska 14, tel. 86 275 24 05, 86 275 20 22, 86 275 20 31, fax. 86 275 06 72
 2. Bank Spółdzielczy w Wysokiem Mazowieckiem Oddział w Białymstoku, ul. Wiejska 71/3, tel. 85 746 20 10, fax. 85 746 20 14 
 3. Punkt Kasowy "Białostocka", ul. Białostocka 4, tel. 86 275 33 00
 4. Punkt Kasowy w Kuleszach Kościelnych, ul. Główna 6, tel. 86 274 40 22
 

 

1. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

Ubezpieczenie obejmuje mienie ubezpieczającego wykorzystywane w związku z prowadzoną przez niego działalnością tj.: budynki i budowle, maszyny, urządzenia oraz wyposażenie, środki obrotowe, wartości pieniężne, nakłady inwestycyjne. Oprócz tego można ubezpieczyć jeszcze: mienie osób trzecich przekazane ubezpieczającemu w celu sprzedaży lub wykonania usługi, mienie pracownicze. Maksymalny zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje szkody będące bezpośrednim następstwem m.in. następujących zdarzeń: pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu, upadku statku powietrznego, huraganu, powodzi, spływu wód po zboczach, trzęsienia, osunięcia i zapadania się ziemi, gradu, deszczu nawalnego, śniegu, lawiny, dymu i sadzy, huku ponaddźwiękowego, uderzenia pojazdu, upadku dźwigu, drzewa, masztu, komina, słupa, anteny lub innych budowli albo ich części, szkód wodociągowych, akcji gaśniczej, ratowniczej, wyburzenia lub odgruzowania, albo skażenia lub zanieczyszczenia, prowadzonych w związku z wymienionymi powyżej zdarzeniami. Ubezpieczający ma możliwość dokonania w zależności od indywidualnych potrzeb zmiany zakresu ubezpieczenia poprzez włączenie różnego rodzaju klauzul spośród kilkunastu dostępnych standardowo.

Do góry

 

2. Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku

Jest to ubezpieczenie obejmujące mienie ubezpieczającego wykorzystywane w związku z prowadzoną przez niego działalnością tj.: maszyny, urządzenia oraz wyposażenie, środki obrotowe, wartości pieniężne, nakłady inwestycyjne. Ponadto ochrona ubezpieczeniowa może objąć: mienie osób trzecich przekazane ubezpieczającemu w celu sprzedaży lub wykonania usługi, a także mienie pracownicze. Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje następujące zdarzenia: kradzież z włamaniem, rabunek. Dodatkowo ochrona może być rozszerzona o ryzyko wandalizmu oraz o ubezpieczenie wartości pieniężnych podczas ich transportu. Stosujemy również szeroki wachlarz zniżek.

Do góry

 

3. Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia i pęknięcia

Ubezpieczenie obejmuje: stałe oszklenia zewnętrzne i wewnętrzne budynków i budowli, szklane lub kamienne wykładziny, neony, reklamy świetlne, szyldy, gabloty, lustra i witraże niezabytkowe wykonane zarówno ze szkła jak i tworzyw sztucznych czy minerałów i ich imitacji. Powyższe przedmioty objęte są ochroną od szkód powstałych wskutek ich stłuczenia lub pęknięcia. W granicach sumy ubezpieczenia uwzględnia się również: koszty ustawienia rusztowań lub drabin umożliwiających wstawienie szyb, demontaż lub naprawę instalacji świetlnych i neonowych, odtworzenie znaków reklamowych lub informacyjnych. Produkt charakteryzuje się przejrzystością w zakresie wyłączeń oraz jest tak skonstruowany, że klient ma możliwość standardowego rozszerzenia zakresu o klauzulę miejsca ubezpieczenia.

Do góry

 

4. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

Ubezpieczenie obejmuje m.in.: sprzęt elektroniczny stacjonarny i przenośny, dane (w tym oprogramowanie) oraz zewnętrzne nośniki danych, zwiększone koszty działalności poniesione w celu uniknięcia lub zmniejszenia przerw lub zakłóceń w działalności gospodarczej, powstałych wskutek szkody w sprzęcie elektronicznym lub nośnikach danych. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego jest produktem w którym ochroną obejmuje się wszystkie ryzyka (w tym kradzież z włamaniem, rabunek i dewastację), przy czym ubezpieczający ma możliwość dokonania w zależności od indywidualnych potrzeb zmiany zakresu ubezpieczenia poprzez włączenie różnego rodzaju klauzul spośród kilkunastu dostępnych standardowo. Dodatkowo ubezpieczenie może obejmować sprzęt przenośny (również telefony komórkowe) poza terenem RP.

Do góry

 

5. Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od uszkodzeń na bazie wszystkich ryzyk

Ubezpieczenie to obejmuje ochroną na terytorium Polski określone w umowie maszyny i urządzenia w miejscu wskazanym w umowie ubezpieczenia, podczas eksploatacji, napraw i remontów oraz związanego z nimi montażu, demontażu i transportu wewnątrzzakładowego. Ubezpieczenie obejmuje szkody powstałe wskutek zdarzeń losowych o charakterze nagłym i niespodziewanym, w szczególności wynikłe z: błędów w projektowaniu lub konstrukcji, błędów popełnionych w trakcie produkcji maszyny lub urządzenia oraz użycia do produkcji niewłaściwego albo wadliwego materiału, eksploatacji, w wyniku m.in.: niewłaściwej obsługi, dewastacji, rozerwania wskutek siły odśrodkowej, nadmiernego ciśnienia, zwarcia, przepięcia, przetężenia i innych przyczyn elektrycznych, poluzowania się części, dostania się ciała obcego. W zależności od indywidualnych potrzeb zakres ubezpieczenia można rozszerzyć o szereg dodatkowych klauzul spośród kilkunastu dostępnych standardowo.

Do góry

 

6. Ubezpieczenie maszyn i urządzeń elektrycznych od szkód elektrycznych

 
Ubezpieczenie to obejmuje ochroną na terytorium Polski określone w umowie maszyny i urządzenia elektroenergetyczne w miejscu wskazanym w umowie ubezpieczenia, podczas eksploatacji, napraw i remontów oraz związanego z nimi montażu, demontażu i transportu wewnątrzzakładowego. Ochroną ubezpieczeniową objęte są również szkody spowodowane działaniem prądu elektrycznego. Odszkodowanie obejmuje m. in. utratę lub uszkodzenie mienia wskutek zdarzeń objętych umową, koszty usunięcia pozostałości po szkodzie, koszty transportu, montażu i demontażu, koszty ratowania mienia przed szkodą, koszty zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, a także koszty zabezpieczenia mienia bezpośrednio zagrożonego szkodą.

Do góry

 

7. Ubezpieczenie utraty zysku wskutek ognia i innych zdarzeń losowych

 Ubezpieczenie to obejmuje ochroną przewidywany zysk brutto, który ubezpieczający osiągnąłby w okresie odszkodowawczym z tytułu wytwarzania produktów lub sprzedaży towarów i usług, gdyby prowadzona przez niego działalność nie została zakłócona lub przerwana wskutek szkody w ubezpieczonym mieniu. Jest to produkt wygodny dla przedsiębiorcy ponieważ to on, ustalając wysokość sumy ubezpieczenia decyduje jakie mogą być potencjalne straty wynikające z zakłóceń w funkcjonowaniu firmy.

Do góry

 

8. Ubezpieczenie rzeczy w przewozie krajowym i zagranicznym (cargo)

Jest to produkt przeznaczony dla przedsiębiorców pragnących objąć ochroną przewożony towar różnymi środkami transportu. Ochrona ubezpieczeniowa może być udzielona w jednym z 3 możliwych wariantów: podstawowy - 12 zdarzeń losowych, rozszerzony - zakres podstawowy + 5 ryzyk związanych z kradzieżą, rabunkiem i dewastacją, pełny - zakres rozszerzony + wszelkie nie wyłączone wyraźnie w warunkach zdarzenia o charakterze nagłym, niespodziewanym i niezależnym od woli ubezpieczającego. Niezależnie od wybranego wariantu ubezpieczenia ochrona zawsze obejmuje szkody powstałe podczas: operacji załadunkowych, operacji wyładunkowych, operacji przeładunkowych w trakcie przewozu, przejściowego składowani.

Do góry

Do góry

 

9. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 

 Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną osób objętych ubezpieczeniem za szkody w mieniu lub na osobie wyrządzone osobom trzecim w związku z: posiadaniem i użytkowaniem nieruchomości oraz maszyn, urządzeń i instalacji wszelkiego typu, prowadzeniem działalności gospodarczej, wprowadzeniem rzeczy do obrotu. Zakres ubezpieczenia można rozszerzyć o klauzule dodatkowe, w zależności od specyfiki prowadzonej działalności i potrzeb klienta. Oferujemy również szeroki wachlarz specjalistycznych klauzul rozszerzających odpowiedzialność cywilną przedsiębiorcy za rzeczy wprowadzone do obrotu.

Do góry