Zarząd Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem zawiadamia, że zgodnie z § 22 Statutu Banku w dniu 1 czerwca 2021 r. o godz. 11:00 w Hotelu Odessa w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Przemysłowa 6, 18-200 Wysokie Mazowieckie, odbędzie się Zebranie Przedstawicieli Banku z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem zwołanego na dzień 1 czerwca 2021 r. godz. 11:00.

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium Zebrania Przedstawicieli.
 3. Przyjęcie Regulaminu Obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem.
 4. Wybór Komisji mandatowo-skrutacyjnej.
 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności do podejmowania uchwał przez Zebranie Przedstawicieli.
 6. Przyjęcie porządku obrad.
 7. Wybór Komisji uchwał i wniosków.
 8. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
 9. Przedstawienie:
  1. sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem za 2020 r.
  2. sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem za 2020 r.
  3. sprawozdania z wykonania uchwał i zaleceń z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
  4. wniosków i postulatów z zebrania grup członkowskich i ich rozpatrzenie,
  5. projektu podziału nadwyżki bilansowej za 2020 r.
 1. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem za 2020 r. w tym ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego oraz polityki wynagrodzeń.
 2. Podjęcie Uchwał:
  1) Nr 1/2021 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem za 2020 r.
  2) Nr 2/2021 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem za 2020 r.
  3) Nr 3/2021 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem za 2020 r.
  4) Nr 4/2021 – w sprawie udzielenia Tadeuszowi Nosek - Prezesowi Zarządu Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem absolutorium za 2020 r.
  5) Nr 5/2021 - w sprawie udzielenia Jerzemu Koćmierowskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem absolutorium za 2020 r.
  6) Nr 6/2021 - w sprawie udzielenia Helenie Łapińskiej - Członkowi Zarządu Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem absolutorium za 2020 r.
  7) Nr 7/2021 - w sprawie udzielenia Piotrowi Karpowicz - Członkowi Zarządu Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem absolutorium za 2020 r.
  8) Nr 8/2021 - w sprawie udzielenia Justynie Sieliwoniuk - Członkowi Zarządu Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem absolutorium za 220 r.
  9) Nr 9/2021– w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2020 r.
 3. Rozpatrzenie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem na 2021 rok - podjęcie uchwały nr 10/2021.
 4. Podjęcie uchwały nr 11/2021 w sprawie najwyższej sumy zobowiązań Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem.
 5. Zmiany do Polityki zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Wysokiem Mazowieckiem. Głosowanie nad uchwałą nr 12/2021.
 6. Zmiana Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem. Głosowanie nad uchwałą nr 13/2021.
 7. Zmiany Statutu Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem. Głosowanie nad uchwałą nr 14/2021.
 8. Zmiana Umowy Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.- Aneks nr 1. Głosowanie na uchwałą nr 15/2021.
 9. Informacja o realizacji zaleceń lustracyjnych.
 10. Omówienie Strategii Działania Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem.
 11. Wnioski i postulaty.
 12. Zamknięcie obrad.
 13. Poczęstunek.

 

Jednocześnie zgodnie z § 23 Statutu zawiadamiamy o wyłożeniu w siedzibie Banku do wglądu członków następujących dokumentów:

 1. rocznego sprawozdania finansowego i raportu niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdania finansowego za 2020 rok,
 2. projektów uchwał, jakie mają być podjęte na Zebraniu Przedstawicieli,
 3. protokołu z ostatniego Zebranie Przedstawicieli.

W wypadku braku wymaganej liczby uprawnionych do głosowania, termin ponownego Zebrania Przedstawicieli wyznacza się w tym samym dniu na godz. 11:30.

Zebranie Przedstawicieli zwołane w drugim terminie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych Przedstawicieli.

W związku z planowanym obiadem prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 21.05.2021 r. (tel. 086 275 24 05, 881 946 080 – Bożena Markowska).

 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckie

 

Bank Spółdzielczy w Wysokiem Mazowieckiem dokumentował będzie przebieg Zebrania Przedstawicieli w sposób fotograficzny. Fotografie zawierające wizerunki uczestników spotkania wykorzystywane będą w celach promocyjnych Banku poprzez umieszczanie zdjęć na stronie internetowej, w Informatorze Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem oraz w innych materiałach promocyjnych i informacyjnych Banku. Dodatkowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych można uzyskać przy pomocy poczty tradycyjnej pod adresem: Bank Spółdzielczy w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Jagiellońska 14, 18-200 Wysokie Mazowiecki, telefonicznie: 86 275 24 05 lub e-mail: sekretariat@bswm.pl