Gwarancja bankowa dla osób fizycznych i podmiotów gospodarczych - jest to zobowiązanie banku do zapłaty beneficjentowi określonej w gwarancji (podmiotowi uprawnionemu) kwoty w przypadku, gdyby zleceniodawca gwarancji nie wywiązał się w wyznaczonym terminie ze swojego zobowiązania.

Bank udziela gwarancji:

  • przetargowych (wadialnych);
  • zwrotu zaliczki;
  • dobrego wykonania umowy;
  • terminowej spłaty kredytu;
  • zapłaty rat leasingowych;
  • zapłaty długu celnego;
  • zapłaty, zabezpieczająca należności za zakupione towary i usługi;
  • stanowiącej zabezpieczenie akcyzowe
  • uregulowania zobowiązań z innych tytułów
  • zabezpieczających wypłatę nagród osobom wypłacającym w ramach loterii.

Gwarancję bankową polecamy przedsiębiorstwom i instytucjom, które potrzebują niezawodnego, wiarygodnego zabezpieczenia wzajemnych zobowiązań, a także osobom fizycznym ubiegającym się o dofinansowanie  podjęcia  działalności gospodarczej z Powiatowego Urzędu Pracy.