Rachunek rozliczeniowy bieżący - przeznaczony jest dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną, jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą jako osoby fizyczne bądź w formie spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych i spółek partnerskich, osób fizycznych uprawnionych do wykonywania wolnych zawodów np. radca prawny, adwokat, notariusz, lekarz, lekarz stomatolog, pielęgniarka, rzecznik patentowy itd., rolników, tj. osób fizycznych, których podstawowym źródłem dochodów jest działalność rolnicza, działalność agroturystyczna itd.

Korzyści

Posiadaczom rachunku rozliczeniowego bieżącego zapewniamy:

Rachunek rozliczeniowy bieżący umożliwia:

  • przechowywanie środków pieniężnych w złotych
  • przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych
  • wpłaty i wypłaty gotówkowe w placówkach naszego Banku
  • otwieranie rachunków lokat terminowych w złotych
  • korzystanie z kredytu w rachunku bieżącym w złotych i innych kredytów na działalność gospodarczą
  • składanie zleceń stałych, polecenia zapłaty
  • korzystanie z kart bankowych
  • korzystanie z usług: Internet Banking

 

Zapraszamy do naszych placówek!