Wypełniając obowiązki określone w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej „RODO”, informuje się, że:

  1. Administratorem Pana(i) danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Wysokiem Mazowieckiem ul. Jagiellońska 14, 18-200 Wysokie Mazowieckie.
  2. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy poprzez adres email: iod@bswm.pl.
  3. Dane z monitoringu będą przetwarzane w celu ochrony mienia oraz zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa fizycznego, obiektów i systemów, w których przetwarzane są informacje będące w posiadaniu Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem.
  4. Dane osobowe w postaci monitoringu wizyjnego przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.
  5. Nie planuje się przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego.
  6. Dane mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
  7. Dane osobowe będą przechowywane do 30 dni od nagrania.
  8. Przysługuje Panu(i) prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  9. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu wizyjnego przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  10. Dane nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podjęcia decyzji.

 

Bank Spółdzielczy w Wysokiem Mazowieckiem