Rachunek bieżący dla rolników indywidualnych VIP przeznaczony jest dla osób fizycznych prowadzących na własny rachunek działalność rolniczą  jako posiadacz samoistny lub zależny gospodarstwa rolnego oraz opłacających podatek rolny, których stały miesięczny wpływ na rachunek bieżący wynosi co najmniej 5.000,00 zł.

Rachunek rozliczeniowy bieżący - przeznaczony jest dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną, jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą jako osoby fizyczne bądź w formie spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych i spółek partnerskich, osób fizycznych uprawnionych do wykonywania wolnych zawodów np. radca prawny, adwokat, notariusz, lekarz, lekarz stomatolog, pielęgniarka, rzecznik patentowy itd., rolników, tj. osób fizycznych, których podstawowym źródłem dochodów jest działalność rolnicza, działalność agroturystyczna itd.

Rachunek rozliczeniowy pomocniczy przeznaczony jest dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą jako osoby fizyczne bądź w formie spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych i spółek partnerskich oraz osób fizycznych uprawnionych do wykonywania wolnych zawodów.

Rachunek rozliczeniowy bieżący w walutach wymienialnych euro i usd – przeznaczony jest dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną, jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą jako osoby fizyczne bądź w formie spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych i spółek partnerskich, osób fizycznych uprawnionych do wykonywania wolnych zawodów.

Rachunek oszczędnościowy płatny na każde żądanie w walutach wymienialnych przeznaczony jest dla osób fizycznych. Służy do gromadzenia środków pieniężnych oraz prowadzenia rozliczeń w walucie .

Rachunek lokacyjny to korzystny sposób na pomnażanie pieniędzy. Zapewnia większą swobodę w dysponowaniu środkami przy równoczesnym wysokim oprocentowaniu.