ZAPROSZENIE

 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem zawiadamia, że zgodnie z § 22 Statutu Banku w dniu 24.04.2019 r. o godz. 11:00 w Zajeździe Dankoss, Brzóski Gromki 1, 18-200 Wysokie Mazowieckie, odbędzie się Zebranie Przedstawicieli z następującym porządkiem obrad:

 

 

Porządek obrad

Zebrania Przedstawicieli

Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem

zwołanego na dzień 24.04.2019 r.

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium Zebrania Przedstawicieli.
 3. Przyjęcie Regulaminu Obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem.
 4. Wybór Komisji mandatowo-skrutacyjnej.
 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności do podejmowania uchwał przez Zebranie Przedstawicieli.
 6. Przyjęcie porządku obrad.
 7. Wybór Komisji uchwał i wniosków.
 8. Wybór Komisji odpowiedniości.
 9. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
 10. Przedstawienie:
 • sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem za 2018 r.
 • sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem za 2018 r.
 • sprawozdania z wykonania uchwał i zaleceń z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
 • wniosków i postulatów z zebrania grup członkowskich i ich rozpatrzenie,
 • projektu podziału nadwyżki bilansowej za 2018 r.
 1. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem za 2018 r. w tym ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego oraz polityki wynagrodzeń.

     12.Podjęcie Uchwał:

       1) Nr 1/2019 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem za 2018 r.

       2) Nr 2/2019 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem za 2018 r.

       3) Nr 3/2019 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem za 2018 r.

       4) Nr 4/2019 – w sprawie udzielenia Tadeuszowi Nosek - Prezesowi Zarządu Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem absolutorium za 2018 r.

       5) Nr 5/2019 - w sprawie udzielenia Jerzemu Koćmierowskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem absolutorium za 2018 r.

       6) Nr 6/2019 - w sprawie udzielenia Helenie Łapińskiej - Członkowi Zarządu Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem absolutorium za 2018 r.

       7) Nr 7/2019 - w sprawie udzielenia Piotrowi Karpowicz - Członkowi Zarządu Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem absolutorium za 2018 r.

       8) Nr 8/2019 - w sprawie udzielenia Justynie Sieliwoniuk - Członkowi Zarządu Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem absolutorium za 2018 r.

       9) Nr 9/2019– w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2018 r.

 1. Ocena odpowiedniości Rady Nadzorczej za 2018 r. – podjęcie uchwały 10/2019.
 2. Rozpatrzenie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem na 2019 rok - podjęcie uchwały nr 11/2019.
 3. Podjęcie uchwały nr 12/2019 w sprawie najwyższej sumy zobowiązań Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem.
 4. 16. Informacja o realizacji zaleceń lustracyjnych.
 5. Wnioski i postulaty.
 6. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie zgodnie z § 23 Statutu zawiadamiamy o wyłożeniu w siedzibie Banku do wglądu członków następujących dokumentów:

 1. rocznego sprawozdania finansowego i raportu niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdania finansowego za 2018 rok,
 2. projektów uchwał, jakie mają być podjęte na Zebraniu Przedstawicieli,
 3. protokołu z ostatniego Zebranie Przedstawicieli.

W wypadku braku wymaganej liczby uprawnionych do głosowania, termin ponownego Zebrania Przedstawicieli wyznacza się w tym samym dniu na godz. 11:30.

Zebranie Przedstawicieli zwołane w drugim terminie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych Przedstawicieli.

W związku z planowanym obiadem prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 16.04.2019 r. (tel. 086 275 24 05, 881 946 080 – Bożena Markowska).

 

Zarząd Banku Spółdzielczego

w Wysokiem Mazowieckiem