Z uwagi na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 27.11.2018 r., która warunkowała podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy zrzeszenia z Polskim Bankiem Apeksowym S.A., Zarząd Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem zmienia termin Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli z dnia 07.12.2018 r. na 27.12.2018 r. godz. 11:00. oraz przesyła zmieniony porządek obrad.

 

ZAPROSZENIE

Zarząd Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem zawiadamia, że zgodnie z § 22 Statutu Banku w dniu 27.12.2018 r. o godz. 11:00 w Izbie Pamięci w siedzibie Banku przy ul. Jagiellońskiej 14, odbędzie się Nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad

Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli

Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem

zwołanego na dzień 27.12.2018 r.

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Informacja dotycząca powodu zmiany terminu i porządku obrad Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli.
 3. Wybór Przewodniczącego i Prezydium Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli.
 4. Przyjęcie Regulaminu Obrad Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem.
 5. Wybór Komisji mandatowo - skrutacyjnej.
 6. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności do podejmowania uchwał przez Nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli.
 7. Przyjęcie porządku obrad.
 8. Wybór Komisji uchwał i wniosków.
 9. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
 10. Przedstawienie:
 • sprawozdania z wykonania uchwał i zaleceń z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
 • wniosków i postulatów z zebrań grup członkowskich i ich rozpatrzenie,
 • przedstawienia bieżącej sytuacji ekonomiczno - finansowej Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem.
 1. Przedstawienie warunków przystąpienia do:
 • Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. i Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS,
 • Zrzeszenia SGB-Bank S. A. i Spółdzielczego Systemu Ochrony SGB,
 • Polskiego Banku Apeksowego S.A.

       Podjęcie decyzji w sprawie przystąpienia do wybranego zrzeszenia. Podjęcie decyzji w sprawie przystąpienia do wybranego systemu ochrony.

 1. Głosowanie nad uchwałą nr 5/2018 w sprawie umowy zrzeszenia.
 2. Głosowanie nad uchwałą nr 6/2018 w sprawie przystąpienia do systemu ochrony.
 3. Zaopiniowanie zmian do Strategii Działania Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem.
 4. Zaopiniowanie materiałów wchodzących w skład Księgi Znaku oraz wybranych elementów Systemu Identyfikacji Wizualnej Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem.
 5. Wnioski i postulaty.
 6. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie zgodnie z § 23 Statutu zawiadamiamy o wyłożeniu w siedzibie Banku do wglądu członków następujących dokumentów:

 1. projektów uchwał, jakie mają być podjęte na Nadzwyczajnym Zebraniu Przedstawicieli,
 2. sprawozdania z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
 3. protokołu z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.

W wypadku braku wymaganej liczby uprawnionych do głosowania, termin ponownego Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli wyznacza się w tym samym dniu na godz. 11:30.

Nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli zwołane w drugim terminie jest zdolne do podejmowania uchwal bez względu na liczbę obecnych Przedstawicieli.

Zarząd Banku Spółdzielczego

w Wysokiem Mazowieckiem