Uprzejmie informujemy, iż w miesiącu czerwcu 2018
w Banku Spółdzielczym w Wysokiem Mazowieckiem obowiązuje:

Średni WIBOR 1-miesięczny – 1,64%

Średni WIBOR 3-miesięczny – 1,70%

WIBOR 3-miesięczny na 31.05.2018 – 1,70%

WIBOR 3-miesięczny na 28.02.2018 – 1,72%

Średni koszt pozyskania środków depozytowych
na dzień 31.04.2018 wyniósł 0,86%

 

Od 25 maja 2018 roku w Polsce będzie stosowane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”).

W związku z tym Bank Spółdzielczy w Wysokiem Mazowieckiem przedstawia Pani/Panu informację wymaganą Rozporządzeniem i dotyczącą przetwarzania danych osobowych klientów.

 

INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA PRZEZ

BANK SPÓŁDZIELCZY W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Administrator danych osobowych.

Bank Spółdzielczy w Wysokiem Mazowieckiem z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 14, 18-200 Wysokie Mazowieckie, jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych (zwanym dalej „Administratorem”).

 1. Inspektor Ochrony Danych.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iod@bswm.pl, pod numerem telefonu
(86) 275-24-05 lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w ustępie 1 powyżej.

 1. Cele i podstawy przetwarzania.

Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane:

 • w celu realizacji zawartej umowy lub w celu świadczenia usług przez Administratora (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b-c RODO);
 • w celu oceny ryzyka kredytowego na podstawie obowiązku z art. 70 i 105 ust. 4 ustawy z dnia
  29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 1876 z późn.zm.) (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);
 • w celu wypełnienia obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu na podstawie obowiązku z rozdziału 5 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 723) o Przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);
 • w celu wypełnienia zobowiązania do wymieniania z innymi państwami Unii Europejskiej i Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju informacji o aktywach finansowych rezydentów tych państw zgromadzonych na rachunkach prowadzonych przez polskie instytucje finansowe zgodnie z ustawą o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami [Euro–Fatca] (Dz.U. z 2017 r. poz. 648), gdy zawarliśmy umowę (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);
 • w celu rozpatrywania reklamacji na podstawie obowiązku z art. 3-10 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r.
  o Rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz.U. 2017 poz. 2270 z późn. zm.) (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);
 • w celu ewentualnego podejmowania czynności związanych z przeciwdziałaniem przestępstwom bankowym, w tym profilowania operacji finansowych pod kątem potencjalnych przestępstw w celu pogłębienia badania zgłoszenia, będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu zapobiegania przestępstwom bankowym przez Administratora oraz obrony przed nadużyciami (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji przez Administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celach analitycznych doboru usług do potrzeb klientów Administratora, optymalizacji produktów w oparciu także o Pani/Pana uwagi na ich temat i Pani/Pana zainteresowanie, optymalizacji procesów obsługi w oparciu o przebieg procesów obsługi sprzedażowej i posprzedażowej, w tym reklamacji będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora określania jakości obsługi oraz poziomu zadowolenia klientów z produktów i usług, gdy zawarliśmy umowę (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu oferowania Pani/Panu przez Administratora reklam produktów i usług Administratora, w tym dobierania ich pod kątem Pani/Pana potrzeb, czyli profilowania, na co Administrator pobierze stosowną zgodę (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • w celu oferowania Pani/Panu bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług firm współpracujących z Administratorem (partnerów Administratora), w tym dobierania ich pod kątem Pani/Pana potrzeb, czyli profilowania, będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora i jego partnerów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • w celu umożliwienia realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przysługującego Pani/Pani statusu członka spółdzielni. (art. 6 ust. 1 lit c) RODO. Przepisy te wynikają z ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2017 r. poz. 1560) oraz ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 613).
 • w celu realizacji praw i obowiązków wynikających ze statutu Banku ( art. 6 ust. 1 lit b) RODO).
 1. Prawo do sprzeciwu.
  • W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że Administrator będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą niezbędne Administratorowi do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  • Aby wykonać prawo do sprzeciwu, należy skontaktować się z dowolną placówką Banku i złożyć pisemny wniosek.
   
 2. Okres przechowywania danych.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora:

 • dla celów wykonywania czynności bankowych, w szczególności dokonywania oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego – przez okres trwania Pani/Pana zobowiązania, a po jego wygaśnięciu – tylko w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody lub spełnienia warunków, o których mowa w art. 105a ust. 3 i 5 Prawa bankowego, przy czym w żadnym wypadku nie dłużej niż przez okres 5 lat po wygaśnięciu zobowiązania, a w zakresie danych wynikających z zapytania przekazanego do BIK – przez okres nie dłuższy niż 5 lat od jego przekazania, z tym, że dane te będą udostępniane przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od ich przekazania;
 • dla celów stosowania metod wewnętrznych oraz innych metod i modeli, o których mowa w art. 105a ust. 4 i 5 Prawa bankowego – przez okres trwania zobowiązania oraz przez okres 12 lat od wygaśnięcia zobowiązania;
 • dla celów statystycznych i analiz – przez okres trwania zobowiązania oraz przez okres 12 lat od wygaśnięcia zobowiązania, a w zakresie danych wynikających z zapytania przekazanego do BIK – przez okres nie dłuższy niż 10 lat od jego przekazania.
 1. Odbiorcy danych.

W celu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa przekazujemy dane innym podmiotom. Dane osobowe podane przez Panią/Pana mogły lub mogą być przekazane:

 1. a) biurom informacji gospodarczej oraz instytucjom utworzonym przez banki, umożliwiającym wymianę informacji gospodarczych, w celu oceny zdolności kredytowej, analizy ryzyka kredytowego oraz ewentualnych zobowiązaniach powstałych w związku z wykonaniem niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami art. 105 ust. ust. 1 pkt 1c, 4, 4a, 4b ustawy Prawo bankowe,
 2. b) podmiotowi świadczącemu na rzecz Banku usługi informatyczne umożliwiające dostęp do systemu bankowości elektronicznej oraz zapewniające wsparcie informatyczne w zakresie czynności Banku,
 3. c) podmiotowi świadczącemu na rzecz Banku usługi polegające na obsłudze wydanej/wydanych karty/kart płatniczej/płatniczych,
 4. d) izbom rozliczeniowym lub innym podmiotom prowadzącym rozliczenia.

Administrator oraz inne instytucje upoważnione do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji stanowiących tajemnicę bankową, utworzone wspólnie przez banki i bankowe izby gospodarcze, mogą na podstawie art. 105 ust. 4d Prawa bankowego udostępniać informacje o Pani/Pana zobowiązaniach powstałych z tytułu umów związanych z wykonywaniem czynności bankowych instytucjom finansowym, będącym podmiotami zależnymi od banków.

Na podstawie art. 105 ust. 4 d Prawa bankowego, Administrator może - za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie – przekazać do instytucji finansowych, będących podmiotami zależnymi od banków informacje o zobowiązaniach powstałych z tytułu umowy, a związanych z wykonywaniem czynności bankowych.

Do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp zakłady ubezpieczeń, z którymi współpracuje Administrator, a także podwykonawcy Administratora, np. prawnicze, informatyczne, firmy windykacyjne, agencje marketingowe.

 1. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • prawo przenoszenia danych;
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 1. Prawo do cofnięcia zgody

W zakresie, w jakim udzieliła Pani /Pan zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/ Panu praw do jej cofnięcia. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W procesie analizy oceny zdolności kredytowej, analizy ryzyka kredytowego i podejmowania decyzji kredytowej,
a także wykonywania umowy, Administrator nie dokonuje profilowania w sposób zautomatyzowany.

Bank Spółdzielczy

w Wysokiem Mazowieckiem

 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

OBIEKT MONITOROWANY

Wypełniając postanowienia określone w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż zapis monitoringu jest prowadzony wyłącznie w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony fizycznej na terenie jednostek Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem. Dane z monitoringu mogą zawierać dane osobowe w postaci wizerunków osób przebywających na miejscach objętych zasięgiem monitoringu.

 1. Administratorem Pana(i) danych osobowych jest – Bank Spółdzielczy w Wysokiem Mazowieckiem ul. Jagiellońska 14, 18-200 Wysokie Mazowieckie.
 2. Administrator zgodnie z art. 37 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyznaczył inspektora ochrony danych. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy poprzez adres email: iod@bswm.pl.
 3. Dane mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 4. Dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.
 5. Przysługuje Panu(i) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – o ile uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem RODO lub innych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

 

 

Bank Spółdzielczy

w Wysokiem Mazowieckiem

 

Uprzejmie informujemy, iż w miesiącu maju 2018
w Banku Spółdzielczym w Wysokiem Mazowieckiem obowiązuje:

Średni WIBOR 1-miesięczny – 1,64%

Średni WIBOR 3-miesięczny – 1,70%

WIBOR 3-miesięczny na 30.04.2018 – 1,70%

WIBOR 3-miesięczny na 28.02.2018 – 1,72%

Średni koszt pozyskania środków depozytowych
na dzień 31.03.2018 wyniósł 0,86%

 wyróżnieniePodczas Gali TechnoBiznes 2018 „Gazeta Bankowa” po raz kolejny przyznała nagrody dla najlepszych wdrożeń technologicznych ubiegłego roku oraz dla najlepszych produktów, dostępnych obecnie na rynku. Bank Spółdzielczy w Wysokiem Mazowieckiem otrzymał wyróżnienie w konkursie „Lider 2017” za „Automatyzację procesów sprzedażowych i posprzedażowych w Banku Spółdzielczym w Wysokiem Mazowieckiem”.

Na uwagę zasługuje fakt, że Konkurs Technologiczny, w ramach którego „Gazeta Bankowa” przyznaje nagrody „Lidera” to najstarsza i najważniejsza tego typu impreza w Polsce. Była to już 16 edycja tego konkursu. Kapituła Konkursowa brała pod uwagę wdrożenia w trzech kategoriach - Bankowość, Ubezpieczenia i inne usługi finansowe oraz Przemysł 4.0.

Pierwsze prace nad modelami scoringowymi w naszym Banku rozpoczęły się jeszcze w 2014 r. Dzięki ścisłej współpracy z ekspertami ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz dostawcą oprogramowania głównego systemu finansowo-księgowego Novum Bank Enterprise – Zakładem Usług Informatycznych Novum Sp. z o.o. z siedzibą w Łomży udało się opracować i wdrożyć autorskie rozwiązania technologiczne obejmujące modele scoringowych ocen wiarygodności kredytowej klientów oraz elektroniczny obieg dokumentów związanych z procesem kredytowym i monitoringiem klientów przy jednoczesnej integracji z podstawowym systemem informatycznym Banku.

Rozwiązania technologiczne przyjęte w naszym Banku mają praktyczny wymiar dla naszych klientów, ponieważ zastosowanie własnego modelu scoringowego uwzględniającego lokalny charakter działania Banku oraz dostosowanego do profilu klienta pozwala na uproszczenie procedur kredytowych, a tym samym wpływa na skrócenie czasu podejmowania decyzji i przyznawania kredytu. Wszystko to z myślą o naszych klientach, których serdecznie zapraszamy do naszego Banku, aby mogli sprawdzić praktyczne zastosowanie naszych modeli scoringowych.

Gazeta Bankowa 1 27

Foto.: Wojciech Dobrogojski

żródło: http://www.gb.pl/techno-biznes-2018-pcompetition-18.html

 

Drodzy Klienci,

informujemy, iż zmieniają się:

 • godziny pracy w Punkcie Kasowym w Jabłonce Kościelnej

Punkt będzie czynny w poniedziałki, środy i piątki w godzinach: 8:15 - 15.15

 • dni pracy w Punkcie Kasowym nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. Ludowej 122 (budynek Mlekovity)

Punkt będzie czynny we wtorki i czwartki w godzinach: 8:30 - 16.00

 

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy i zapraszamy do naszych placówek!

Klienci Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem mogą już wymieniać waluty po najlepszych kursach bez wychodzenia z domu. Twórcy Rkantor.com dostarczyli kantor online dla naszego Banku. Dzięku skorzystaniu z rowiązania white label dostarczanego przez Raiffeisen Solutions Sp. z o.o. nasi Klienci mogą w szybki i bezpieczny sposób wymieniać potrzebne im waluty.

Z Kantoru Online Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem można skorzystać klikając w baner na stronie głównej Banku lub w zakładkę logowania. Rejestracja jest darmowa, a z kantoru mogą skorzystać wszyscy klienci Banku – zarówno indywidualni, jak i firmowi. Mają oni dostęp do pełnej oferty, z której korzystają klienci Rkantor.com, m.in.:

 • 19 darmowych kont walutowych, poza EUR, USD, GBP,CHF dostępne są też konta w walutach egzotycznych, m.in. SEK, NOK, RUB, JPY, CZK.
 • wymiana walut 0% prowizji w kantorze internetowym – dostępna zarówno dla usługi wymiany natychmiastowej, jak i z odroczoną wpłatą.
 • darmowe przelewy walutowe i w PLN księgowane w 15 min. do 15 największych polskich banków
 • przelewy zagraniczne do 245 państw w stałych stawkach od 1 euro do max. 15 zł
 • wypłata waluty w gotówce za 0 zł
 • szereg darmowych usług ułatwiających wymianę walut, m.in. darmowy alert kursowy, zlecenie oczekujące i zabezpieczające.

- Rkantor.com szturmem zdobywa rynek - mówi Michał Hojowski, prezes Raiffeisen Solutions, spółki prowadzącej Rkantor.com. To dopiero początek listy podmiotów, które chcą skorzystać z naszego rozwiązania white label, dostępnego od 2017 roku. Cieszymy się, że jest wśród nich Bank Spółdzielczy w Wysokiem Mazowieckiem. Jako Krajowa Instytucja Płatnicza nadzorowana przez KNF bardzo starannie dobieramy partnerów do współpracy – nasz kantor online to unikatowe rozwiązania z branży fin-tech, dzięki którym możliwa jest błyskawiczna wymiana walut i wysyłka środków do dowolnego miejsca na świecie przy zapewnieniu maksimum bezpieczeństwa. To odpowiedź na potrzeby klienta XXI wieku, który chce zlecać transakcje w czasie rzeczywistym i mieć dostęp do swojego konta w dowolnym miejscu na świecie – z poziomu telefonu komórkowego – mówi Michał Hojowski.

- Kantor online to ciekawe uzupełnienie naszej oferty – mówi Tadeusz Nosek, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem. Liczymy, że będzie to dodatkowy argument za tym, aby założyć konto w naszym Banku, z którego błyskawicznie, można zasilić Portfel w kantorze i wymienić wybraną przez siebie walutę. Kantor internetowy umożliwia wymianę wszystkich głównych, będących przedmiotem handlu międzynarodowego walut, jak również tych egzotycznych, jak lira turecka, rubel czy dolar australijski. Dostępne są pary walutowe w relacji do złotówki, jak i crossy walutowe. Kantor online w naszym Banku Spółdzielczym, który jest instytucją z tradycjami, to znak, że jesteśmy otwarci na najnowsze technologie i chcemy dostarczać naszym klientom ofertę, która odpowie na wszystkie ich potrzeby – podsumowuje Tadeusz Nosek

Coraz większe zapotrzebowanie podmiotów biznesowych na usługę wymiany walut online wiąże się m.in. ze wzrostem zatrudnienia i wynagrodzeń imigrantów w Polsce. Według danych NBP tylko w III kwartale 2017 roku wynagrodzenia zatrudnionych krótkookresowo w Polsce cudzoziemców wyniosły 5,7 mld złotych – to wzrost o prawie 46% w porównaniu do tego samego okresu w 2016 roku. W III kwartale 2017 imigranci wysłali za granicę 3,5 mld zł – do przewalutowania takiej kwoty potrzebne było narzędzie, a kantor internetowy, wydaje się idealnym rozwiązaniem dla tej grupy odbiorców.

Poniżej przedstawiamy widok menu po zalogowaniu do Kantoru Online Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem:

widok R.Kantor

Więcej informacji nt. Rkantoru udzielą pracownicy Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem - Zapraszamy!

 

 

Biometria w BS

Drodzy Klienci, nasz Bank udostępnił możliwość biometrycznego uwierzytelniania klienta w kolejnych już bankomatach. Usługa jest bezpłatna. Obecnie autoryzacja biometryczna dostępna jest:

 • W Centrali Banku przy ul. Jagiellońskiej 14 w Wysokiem Mazowieckiem (bankomat)
 • W Oddziale Banku w Białymstoku przy ul. Wiejskiej 71/3 (bankomat+wpłatomat)
 • W Punkcie Kasowym nr 3 w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. Białostockiej 4 (bankomat+wpłatomat)

We wdrożonym rozwiązaniu wykorzystano najnowszą technologię opartą o analizę układu naczyń krwionośnych dłoni – Palm Vein. Zapewnia to klientom Banku szybki, wygodny i bezpieczny dostęp do gotówki z bankomatu, a także umożliwia dokonywanie wpłat bezpośrednio na swój rachunek (we wpłatomatach). Po wprowadzeniu unikalnego identyfikatora oraz zbliżeniu dłoni do czytnika biometrycznego następuje autoryzacja i można wypłacać lub wpłacać pieniądze bądź też dokonywać innych operacji dostępnych w bankomacie. Zastosowana technologia jest nieinwazyjna i bezdotykowa. Uwierzytelnianie w oparciu o czytniki typu Palm Vein gwarantuje najwyższy poziom bezpieczeństwa wykonywanych operacji. Danych biometrycznych nie da się skopiować lub podejrzeć. Dzięki temu eliminowane jest ryzyko przestępczego wykorzystania kart bankowych. Zastosowanie biometrii usprawnia też sam proces autoryzacji i zwiększa komfort klientów w korzystaniu z bankomatu. Czytnik wykrywa położenie dłoni i jeśli nie jest ona umieszczona prawidłowo, urządzenie informuje klienta, jak powinien zmienić jej położenie (np. przesunąć dłoń w lewo, w prawo, ułożyć równolegle do czytnika, wyprostować palce itp.). W bankomacie wypłaty, wpłaty i pozostałe dostępne funkcje realizowane mogą być w oparciu o nadany klientowi unikalny identyfikator i biometryczne potwierdzenie tożsamości oraz w sposób tradycyjny, przy użyciu karty i kodu PIN. Oprócz realizacji typowych wypłat gotówki, klienci Banku mają możliwość dokonania wpłaty (we wpątomatach), sprawdzenia aktualnej historii operacji i salda rachunku, realizowania płatności, dokonywania wpłat na rachunki, doładowania telefonów komórkowych. Przy wszystkich operacjach autoryzacja biometryczna realizowana jest lokalnie, więc transakcje te nie są obciążane zewnętrznymi opłatami. Dzięki temu Bank zmniejsza koszty obsługi klientów. Wdrożone oprogramowanie i czytniki Palm Vein umożliwiają zastosowanie biometrii również w innych systemach działających w Banku. Ten sposób uwierzytelniania może być wykorzystany między innymi do logowania pracowników do oprogramowania, zatwierdzania transakcji czy autoryzacji operacji kasowych przez klientów i potwierdzania ich tożsamości przy obsłudze w placówce bankowej.

Biometria instrukcja

Szczegóły w placówkach naszego Banku. Zapraszamy!

 

Podkategorie