Koronawirus – jak chronić się przed zakażeniem
Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, zaleca się stosować podwyższone środki w zakresie bezpieczeństwa higieny pracy oraz zachowywać ostrożność w kontaktach z osobami, u których zaobserwować można objawy kaszlu, gorączki, duszności lub problemy z oddychaniem.
Osoby, które zauważą u siebie takie objawy, powinny zgłosić się niezwłocznie do stacji sanitarno-epidemiologicznej, a o wynikach badania koniecznie poinformować pracodawcę.
Zalecane jest unikanie bliskich kontaktów z klientami kichającymi, kaszlącymi oraz zachowanie odległości powyżej 1 metra. W przypadku kontaktu z osobą „zarażoną wirusem” koniecznie trzeba powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną.
Więcej szczegółów znajdą Państwo na stronach:
 Generalnego Inspektora Sanitarnego - https://gis.gov.pl/
 Ministerstwa Zdrowia - https://www.gov.pl/web/zdrowie/
 Narodowego Funduszu Zdrowia - https://www.nfz.gov.pl/
 Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - https://www.pzh.gov.pl

ulotka koronawirus NFZ

ulotka koronawirus NFZ2

ZAPROSZENIE

 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem zawiadamia, że zgodnie z § 22 Statutu Banku w dniu 30.03.2020 r. o godz. 11:00 w Centrum Kulturalno - Edukacyjnym Wsi, ul. Wesoła 14, Kulesze Kościelne, odbędzie się Zebranie Przedstawicieli z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad

Zebrania Przedstawicieli

Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem

zwołanego na dzień 30.03.2020 r.

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium Zebrania Przedstawicieli.
 3. Przyjęcie Regulaminu Obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem.
 4. Wybór Komisji mandatowo-skrutacyjnej.
 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności do podejmowania uchwał przez Zebranie Przedstawicieli.
 6. Przyjęcie porządku obrad.
 7. Wybór Komisji uchwał i wniosków.
 8. Wybór Komisji odpowiedniości.
 9. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
 10. Przedstawienie:
 • sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem za 2019 r.
 • sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem za 2019 r.
 • sprawozdania z wykonania uchwał i zaleceń z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
 • wniosków i postulatów z zebrania grup członkowskich i ich rozpatrzenie,
 • projektu podziału nadwyżki bilansowej za 2019 r.
 1. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem za 2019 r. w tym ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego oraz polityki wynagrodzeń.

12.Podjęcie Uchwał:

1) Nr 1/2020 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem za 2019 r.

2) Nr 2/2020 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem za 2019 r.

3) Nr 3/2020 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem za 2019 r.

4) Nr 4/2020 – w sprawie udzielenia Tadeuszowi Nosek - Prezesowi Zarządu Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem absolutorium za 2019 r.

5) Nr 5/2020 - w sprawie udzielenia Jerzemu Koćmierowskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem absolutorium za 2019 r.

6) Nr 6/2020 - w sprawie udzielenia Helenie Łapińskiej - Członkowi Zarządu Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem absolutorium za 2019 r.

7) Nr 7/2020 - w sprawie udzielenia Piotrowi Karpowicz - Członkowi Zarządu Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem absolutorium za 2019 r.

8) Nr 8/2020 - w sprawie udzielenia Justynie Sieliwoniuk - Członkowi Zarządu Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem absolutorium za 2019 r.

9) Nr 9/2020– w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2019 r.

 1. Ocena odpowiedniości Rady Nadzorczej za 2019 r. – podjęcie uchwały 10/2020.
 2. Rozpatrzenie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem na 2020 rok - podjęcie uchwały nr 11/2020.
 3. Podjęcie uchwały nr 12/2020 w sprawie najwyższej sumy zobowiązań Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem.
 4. Podjęcie uchwały Nr 13/2020 w sprawie wyboru delegata na Zjazd przedkongresowy Krajowej Rady Spółdzielczej.
 5. Informacja o realizacji zaleceń lustracyjnych.
 6. Wnioski i postulaty.
 7. Zamknięcie obrad.
 8. Poczęstunek.

Jednocześnie zgodnie z § 23 Statutu zawiadamiamy o wyłożeniu w siedzibie Banku do wglądu członków następujących dokumentów:

 1. rocznego sprawozdania finansowego i raportu niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdania finansowego za 2019 rok,
 2. projektów uchwał, jakie mają być podjęte na Zebraniu Przedstawicieli,
 3. protokołu z ostatniego Zebranie Przedstawicieli.

W wypadku braku wymaganej liczby uprawnionych do głosowania, termin ponownego Zebrania Przedstawicieli wyznacza się w tym samym dniu na godz. 11:30.

Zebranie Przedstawicieli zwołane w drugim terminie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych Przedstawicieli.

W związku z planowanym obiadem prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 20.03.2020 r. (tel. 086 275 24 05, 881 946 080 – Bożena Markowska).

 

                                                                                                     Zarząd Banku Spółdzielczego

w Wysokiem Mazowieckiem

 

Bank Spółdzielczy w Wysokiem Mazowieckiem dokumentował będzie przebieg Zebrania Przedstawicieli w sposób fotograficzny. Fotografie zawierające wizerunki uczestników spotkania wykorzystywane będą w celach promocyjnych Banku poprzez umieszczanie zdjęć na stronie internetowej, w Informatorze Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem oraz w innych materiałach promocyjnych i informacyjnych Banku. Dodatkowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych można uzyskać przy pomocy poczty tradycyjnej pod adresem: Bank Spółdzielczy w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Jagiellońska 14, 18-200 Wysokie Mazowiecki, telefonicznie: 86 275 24 05 lub e-mail: sekretariat@bswm.pl.

 

Uprzejmie informujemy, iż w miesiącu marcu 2020
w Banku Spółdzielczym w Wysokiem Mazowieckiem obowiązuje:

Średni WIBOR 1-miesięczny – 1,63%

Średni WIBOR 3-miesięczny – 1,71%

WIBOR 3-miesięczny na 29.11.2019 – 1,71%

WIBOR 3-miesięczny na 28.02.2020 – 1,71%

Średni koszt pozyskania środków depozytowych
na dzień 31.12.2019 wyniósł 0,72%

 

Uprzejmie informujemy, iż w miesiącu lutym 2020
w Banku Spółdzielczym w Wysokiem Mazowieckiem obowiązuje:

Średni WIBOR 1-miesięczny – 1,63%

Średni WIBOR 3-miesięczny – 1,71%

WIBOR 3-miesięczny na 29.11.2019 – 1,71%

WIBOR 3-miesięczny na 31.01.2020 – 1,71%

Średni koszt pozyskania środków depozytowych
na dzień 31.12.2019 wyniósł 0,72%

Kredyt  gotówkowy EKO WSPARCIE udzielany jest osobom fizycznym i może zostać przeznaczony na dowolny cel związany z realizacją celów proekologicznych z wyłączeniem finansowania działalności gospodarczej i rolniczej.

 

Kredyt  gotówkowy EKO WSPARCIE to same korzyści:

 • Brak opłaty od rozpatrzenia wniosku
 • Atrakcyjne oprocentowanie – 6,90% w skali roku (RRSO wynosi 7,77%)
 • Niska prowizja od udzielonego kredytu – tylko 0,9%
 • Możliwość składania wniosku poprzez bankowość elektroniczną. W ramach bankowości internetowej naszego Banku Klient może złożyć wniosek w dogodnym dla siebie miejscu i czasie
 • Na uproszczonych zasadach oceny zdolności kredytowej.To znaczy bez zaświadczeń o dochodach (w zależności od wnioskowanej kwoty kredytu i okresu współpracy Klienta z Bankiem)
 • Bez konieczności udokumentowania wykorzystania środków

 

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Kredyt gotówkowy EKO WSPARCIE Zapraszamy również do naszych placówek!

 

 

Uprzejmie informujemy, iż w miesiącu styczniu 2020
w Banku Spółdzielczym w Wysokiem Mazowieckiem obowiązuje:

Średni WIBOR 1-miesięczny – 1,63%

Średni WIBOR 3-miesięczny – 1,70%

WIBOR 3-miesięczny na 29.11.2019 – 1,71%

WIBOR 3-miesięczny na 31.12.2020 – 1,71%

Średni koszt pozyskania środków depozytowych
na dzień 30.11.2019 wyniósł 0,68%

Podkategorie